Σύνδρομο Ferguson-Critchley

Κληρονομική νόσος με προϊούσα πορεία που χαρακτηρίζεται από παρεγκεφαλιδική δυσλειτουργία, εξωτερική οφθαλμοπληγία, χειλεογλωσσικό τόμο και συναισθηματική ακράτεια. Επιδημιολογία Προσβάλλει κυρίως άρρενες σε διπλάσια αναλογία έναντι…