Συνήθη κλινικά σύνδρομα σε φλοιϊκές βλάβες

Πρόσθιο μετωπιαίο σύνδρομο Βλάβη που εντοπίζεται στις πρόσθιες και κάτω μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου συνοδεύεται από μεταβολές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς, διανοητική έκπτωση, παθολογικά αντανακλαστικά και κινητικές διαταραχές. Οι μεταβολές της προσωπικότητας περιλαμβάνουν έλλειψη πρωτοβουλίας, αδυναμίας προγραμματισμού για το μέλλον, απάθεια, αβουλία, κινητική επιβράδυνση και δυσκοινωνική συμπεριφορά, που εμφανίζεται ιδιαίτερα σε βλάβες της κάτω επιφάνειας του μετωπιαίου φλοιού και χαρακτηρίζεται από έλλειψη αναστολών, παρορμητικότητα, ευερεθιστότητα, αντικοινωνικές εκδηλώσεις και παιδαριώδη συμπεριφορά, ενώ δεν είναι απίθανη η εμφάνιση ψυχωτικών φαινομένων. Η διανοητική έκπτωση χαρακτηρίζεται από διαταραχή της άμεσης μνήμης που εκδηλώνεται με αδυναμία ανάκλησης και εμφάνιση μυθοπλασιών. Οι πάσχοντες συνήθως παρουσιάζουν παθολογικά πρωτόγονα αντανακλαστικά του θηλασμού- απομύζησης, το παλαμοπωγωνικό αντανακλαστικό και το αντανακλαστικό της σύλληψης. Οι κινητικές διαταραχές είναι απρακτικού χαρακτήρα και οφείλονται σε βλάβη των προσθίων έσω μετωπιαίων περιοχών. Σε αμφοτερόπλευρες βλάβες το βάδισμά είναι απρακτικό και εκδηλώνεται με μαγνητική και κολλώδη προσκόλληση των πελμάτων στο έδαφος και βραδύ βηματισμό.…

Περισσότερα…