Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Αστικό Δίκαιο Α. (Αν)ικανότητα για δικαιοπραξία 1.Βασικές έννοιες – Δικαιοπραξία, Ικανότητα 2. Δικαιοπρακτική Ικανότητα ειδικότερα α. Ανικανότητα και περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία α. i. Ανικανότητα για δικαιοπραξία α.ii. Περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία β. 131 ΑΚ- Ειδική ανικανότητα για δικαιοπραξία (Παροδική πλήρης ανικανότητα) 3. Ειδικές περιπτώσεις ανικανότητας α. Γάμος β. Σύνταξη διαθήκης 4. Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης α. Γενικά β. Προϋποθέσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση (Ουσιαστική προϋπόθεση- Διαδικασία) β.i. Ουσιαστική προϋπόθεση (ΑΚ 1666): Υποβαλλόμενα σε δικαστική συμπαράσταση πρόσωπα – Η «πνευματική ή ψυχική διαταραχή» και η υπαγωγή σε αυτή των περιπτώσεων άνοιας β.ii. Διαδικασία – Αναγνώριση στον πάσχοντα δυνατότητας κίνησής της γ. Αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης γ.i. Μορφές δικαστικής συμπαράστασης γ.ii. Επέλευση και λήξη των αποτελεσμάτων της…

Περισσότερα…