Κλινικά σύνδρομα σε βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου και της γέφυρας

Σύνδρομα από βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου Σύνδρομο Parinaud: Το σύνδρομο Parinaud αναπτύσσεται συνεπεία πιεστικών βλαβών επί του τετραδύμου πετάλου, όπου εμπλέκεται και ο πυρήνας του κοινού κινητικού νεύρου, με αποτέλεσμα να επέρχεται διαταραχή των καθέτων κινήσεων των οφθαλμών, αδυναμία συγκλίσεως και στη συνέχεια αδυναμία κατά τις πλάγιες συζυγείς κινήσεις, ενώ είναι δυνατόν η πίεση να αφορά και τον πυρήνα του τροχιλιακού νεύρου, οπότε και εγκαθίσταται συγκλίνων στραβισμός και αδυναμία απαγωγής των οφθαλμών. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν το εν λόγο σύνδρομο είναι οι όγκοι της επίφυσης, μηνιγγιώματα του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας, αστροκυττώματα του σπληνίου του μεσολοβίου, ανευρύσματα της φλέβας του Γαληνού και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Σύνδρομο Weber: το σύνδρομο Weber προκαλείται από απόφραξη των διατιτραινόντων κλάδων της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας στο επίπεδο των εγκεφαλικών σκελών ή αμέσως προ του ερυθρού πυρήνα. Χαρακτηρίζεται από πάρεση του κοινού κινητικού νεύρου συστοίχως και ημιπληγία αντιστοίχως, που περιλαμβάνει την γλώσσα και τους μιμικούς…

Περισσότερα…