Συνήθη κλινικά σύνδρομα σε φλοιϊκές βλάβες

Πρόσθιο μετωπιαίο σύνδρομο Βλάβη που εντοπίζεται στις πρόσθιες και κάτω μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου συνοδεύεται από μεταβολές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς, διανοητική έκπτωση, παθολογικά…