Μυοπάθειες που χαρακτηρίζονται από ευερεθιστότητα της κυτταρικής μεμβράνης ή μυοτονικές εκφορτίσεις στο ΗΜΓ

Φλεγμονώδεις
1. Πολυμυοσίτιδα
2. Δερματομυοσίτιδα
3. Μυοσίτιδα μετά εγκλείστων σωματίων
4. Αυτοάνοση νεκρωτική μυοπάθεια
Τοξικές/νεκρωτικές μυοπάθειες
1. Από στατίνες
2. Μυοπάθεια της κρισίμου νόσου
3. Από αμιωδαρόνη
4. Από κολχικίνη
Μυϊκές δυστροφίες συμπεριλαμβανονένων των περιφερικών δυστροφιών/μυοπαθειών και της κληρονομικής μυοσίτιδας μετά εγκλείστων σωματίων
Συγγενείς μυοπάθειες
1. Nemaline rod myopathy
2. Centronuclear/myotubular myopathy
3. Central core myopathy
4. Multicore/minicore myopathy
Μυοπάθειες σχετιζόμενες με λοιμογόνους παράγοντες
1. HIV and human T-lymphotropic virus 1–associated myositis
2. Τριχίνωση
3. Τοξοπλάσμωση
Μεταβολικές μυοπάθειες
1. GDS II (acid alpha-glucosidase deficiency or Pompe disease)
2. GSD III (debrancher enzyme deficiency)
3. GSD IV (branching enzyme deficiency)
Μυοτονικές διαταραχές
1. Μυοτονική δυστροφία τύπου 1 και 2
2. Συγγενής μυοτονία, συγγενής παραμυοτονία,, σχετιζόμενες με το κάλιο μυοτονίες
3. Υπερκαλιαιμική περιοδική παράλυση

Was this article helpful?

Related Articles