Ημικρανία με τυπική αύρα

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ
B. Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πλήρως αναστρέψιμα εστιακά συμπτώματα:
1. Διαταραχή όρασης
2. Αιμωδίες, δυσαισθησία
3. Αφασικές διαταραχές
Γ. Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τέσσερα:
1. Τουλάχιστον μία από τις προαναφερθήσες εστιακές διαταραχές διάρκειας όχι μικρότερης από 5΄ή δύο ή περισσότερες που να ακολουθεί η μία την άλλη
2. Διάρκεια κάθε συμπτώματος 5-60΄
3. Τουλάχιστον ένα μονόπλευρο σύμπτωμα
4. Η αύρα να ακολουθείται εντός 60΄από κεφαλαλγία
Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια οποιασδήποτε άλλης κεφαλαλγίας του HIS-3 και να έχει αποκλειστεί το TIA

Was this article helpful?

Related Articles