Διαταραχές του λόγου

Αφασία-Δυσαρθρία
Αφασία: Διαταραχή της διεργασίας του λόγου
Δυσαρθρία: Διαταραχή της άρθρωσης του λόγου

Αιτιολογία
1. ΑΕΕ
2. Εγκεφαλίτιδες
3. Χωροκατακτητικές εξεργασίες
4. Τραυματικές κακώσεις
5. Νευροεκφυλιστικά νοσήματα
6. Διαταραχές της αναπνοής (αναπνευστικά νοσήματα), της φώνησης και της άρθρωσης (διαταραχή του λάρυγγα, των οδόντων), οδηγούν σε δυσαρθρία

Εκτίμηση και αξιολόγηση
1. Είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ αφασίας και δυσαρθρίας
2. Είναι απαραίτητες οι πληροφορίες που αφορούν στην έναρξη, η οποία μπορεί να είναι οξεία (ΑΕΕ, υπογλυκαιμία), υποξεία (Νεοπλάσματα, λοιμώξεις), ή χρόνια (νευροεκφυλιστικά νοσήματα, βραδέως αναπτυσσόμενοι όγκοι)
3. Αξιολόγηση της συνύπαρξης συνοδών καταστάσεων και συμπτωμάτων (ημιπάρεση, διαταραχές όρασης, διπλωπία, διαταραχές της αναπνοής)

Επιπλέον η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εκτίμηση των εξής παραμέτρων:
1. Ρυθμός, ποσότητα, ευχέρεια λόγου
2. Παρουσία παραφασιών
3. Εάν διατηρείται η κατανόηση, η επανάληψη, η κατονομασία, η ανάγνωση και η γραφή

Εργαστηριακός έλεγχος
1. Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος συμπεριλαμβανομένων της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας και την διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης εάν υπάρχει υπόνοια λοίμωξης του ΚΝΣ
2. Διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας
3. Διενέργεια ηλεκτρομυογραφήματος εάν υπάρχει υπόνοια νευρομυϊκής διαταραχής
4. Διενέργεια ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος
Αφασικά σύνδρομα
Αφασία Broca: διαταραχή επανάληψης και ευχέρειας λόγου, καλή κατανόηση
Αφασία Wernicke: διαταραχή επανάληψης, καλή ευχέρεια λόγου, διαταραχή κατανόησης
Σφαιρική αφασία: διαταραχή επανάληψης, ευχέρειας, κατανόησης
Κινητική διαφλοιϊκή αφασία: χωρίς διαταραχή επανάληψης, διαταραχή ευχέρειας λόγου, καλή κατανόηση
Αισθητηριακή διαφλοιϊκή αφασία: χωρίς διαταραχή επανάληψης, χωρίς διαταραχή ευχέρειας λόγου, διαταραχή κατανόησης
Μικτή διαφλοιϊκή αφασία: χωρίς διαταραχή επανάληψης, διαταραχή ευχέρειας λόγου, διαταραχή κατανόησης
Θαλαμική αφασία: χωρίς διαταραχή επανάληψης, χωρίς διαταραχή ευχέρειας λόγου, διαταραχή κατανόησης

 

Δυσαρθρικές καταστάσεις

Παρετική: προμηκική παράλυση, μυοπάθεια, νευρομυϊκές διαταραχές: ένρινη ομιλία, χαμηλόφωνος λόγος

Σπαστική: ψευδοπρομηκική παράλυση: αργός και μονότονος λόγος

Αταξική: παρεγκεφαλιδικές διαταραχές: δυσρυθμικός διακεκομμένος λόγος

Εξωπυραμιδική: εξωπυραμιδικά νοσήματα: μονότονος λόγος

Μικτή: πολλαπλή σκλήρυνση, νόσος κινητικού νευρώνα: μικτή εικόνα

Was this article helpful?