Περὶ ἱερῆς νούσου §§ 1-6, 21 Ιπποκράτης

[1] περὶ μὲν τῆς ἱερῆς νούσου καλεομένης ὧδε ἔχει· οὐδέν τί μοι δοκεῖ τῶν ἄλλων θειοτέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν μὲν ἔχει καὶ αὕτη καὶ πρόφασιν, οἱ δ᾽ ἄνθρωποι ἐνόμισαν θεῖόν τι πρῆγμα εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης καὶ θαυμασιότητος, ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἑτέροισι· καὶ κατὰ μὲν τὴν ἀπορίην αὐτοῖσι τοῦ μὴ γινώσκειν τὸ θεῖον διασῴζεται, κατὰ δὲ τὴν εὐπορίην τοῦ τρόπου τῆς ἰήσιος ᾧ ἰῶνται, ἀπόλλυται, ὅτι καθαρμοῖσί τε ἰῶνται καὶ ἐπαοιδῇσιν. εἰ δὲ διὰ τὸ θαυμάσιον θεῖον νομιεῖται, πολλὰ τὰ ἱερὰ νοσήματα ἔσται τούτου εἵνεκεν καὶ οὐχὶ ἓν, ὡς ἐγὼ ἀποδείξω ἕτερα οὐδὲν ἧσσον ἐόντα θαυμάσια οὐδὲ τερατώδεα, ἃ οὐδεὶς νομίζει ἱερὰ εἶναι. τοῦτο μὲν γὰρ οἱ πυρετοὶ οἱ ἀμφημερινοὶ καὶ οἱ τριταῖοι καὶ οἱ τεταρταῖοι οὐδὲν ἧσσόν μοι δοκέουσιν ἱεροὶ εἶναι καὶ ὑπὸ θεοῦ γίνεσθαι ταύτης τῆς νούσου, ὧν οὐ θαυμασίως γ᾽ ἔχουσιν· τοῦτο δὲ ὁρῶ μαινομένους ἀνθρώπους καὶ παραφρονέοντας ἀπὸ οὐδεμιῆς προφάσιος ἐμφανέος, καὶ πολλά τε…

Περισσότερα…

Τι είναι η ζωή;

Καὶ τὸ ζῆν δὴ πότερον ἔν τινι τούτων ἐστὶν ἑνὶ ἢ καὶ ἐν πλείοσιν ἢ πᾶσιν, ἢ καὶ ἄλλο τι αἴτιον; Ἀριστοτέλους Περὶ Ψυχῆς, Βιβλίον Πρώτον, Κεφάλαιο Ε’ Ο όρος ζωή έχει διάφορες αναφορές με βιολογική σημασία. Αναφέρεται στην συνεχή εξέλιξη της οποίας τα έμβια όντα αποτελούν μέρος, καθώς και στην περίοδο μεταξύ γέννησης και θανάτου ενός οργανισμού. Το 1943 ο διαπρεπής Φυσικός Erwin Schrodinger μετά από μια σειρά διαλέξεων στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνο εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο ‘’Τι είναι η ζωή;’’ το οποίο σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία και αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο έργο που ανάγει την έννοια της ζωής σε μοριακό επίπεδο. Αργότερα ο Fred Adams, Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Michigan στο έργο του The Origins of Existence – How Life Emerged in the Universe, θέτει το ίδιο ερώτημα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το να δοθεί ένας καθολικός ορισμός της ζωής αποτελεί αναμφισβήτητα εξαιρετικής σπουδαιότητας επίτευγμα, ωστόσο αυτό…

Περισσότερα…