Υδροκέφαλος (ICD 10- G 91)

Αύξηση της ποσότητας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού λόγω παρεμπόδισης της παροχέτευσης, ανεπαρκούς επαναρρόφησης ή υπερπαραγωγής, που οδηγεί σε αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης συνοδευόμενη από διεύρυνση των εσωτερικών ή και των εξωτερικών χώρων του ΕΝΥ. Ο υδροκέφαλος διακρίνεται στον: 1. Αποφρακτικό, που χαρακτηρίζεται από απόφραξη στο επίπεδο των κοιλιών και απόφραξη των τρημάτων μέσω των οποίων διακινείται το ΕΝΥ 2. Επικοινωνούντα, όπου υπάρχει διαταραχή της απορρόφησης του ΕΝΥ και 3. Υπερεκκριτικό, που χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή του ΕΝΥ χωρίς διαταραχή της κυκλοφορίας και είναι εξαιρετικά σπάνιος Η κλινική εικόνα του υδροκεφάλου εξαρτάται από το είδος της διαταραχής, την εκδήλωση και την πορεία του, με κοινό σημείο την αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Στα βρέφη και τα μικρά παιδιά, ο έντονος υδροκέφαλος εκδηλώνεται με αύξηση της περιμέτρου του κρανίου, προπέτεια ων πηγών και αυξημένη πλήρωση των επιφανειακών φλεβών. Εάν η αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης δεν είναι δυνατόν να αντιρροπιστεί, εμφανίζεται διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, ανησυχία και…

Περισσότερα…