Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια (MMN) και πολυεστιακό conduction block (MADSAM)

Η διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων πολλές φορές είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς μοιράζονται αρκετά κοινά κλινικά χαρακτηριστικά. Η πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια σε αντίθεση με το πολυεστιακό conduction block σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με anti-GM1 αντισώματα. Και οι δύο καταστάσεις προσβάλλουν συνήθως του άνδρες και ξεκινούν με οξεία ή υποξεία κινητική μονονευροπάθεια και στη συνέχεια προσβάλλονται και άλλα νεύρα. Η εισβολή της πολυεστιακής κινητικής νευροπάθειας είναι ανώδυνη και δεν συνοδεύεται από αισθητικές διαταραχές. Παρόλο που οι καταστάσεις είναι κατά κανόνα απομυελινωτικές, στην πορεία εγκαθίστανται μυϊκές ατροφίες και ενδεχομένως δεσμιδώσεις οπότε και χρήζει διαφορικής διάγνωσης από την νόσο κινητικού νευρώνα, ενώ οι τενόντιες αντανακλάσεις καταργούνται. Στην περίπτωση που η κλινική εικόνα συνοδεύεται από αισθητικές διαταραχές, τότε πρόκειται για την κατάσταση που καλείται MADSAM και χαρακτηρίζεται από πολυεστιακό conduction block, η οποία σχετίζεται με το σύνδρομο Lewis-Summer που περιγράφηκε σε ασθενείς πάσχοντες από υποξεία, ανώδυνα, ασύμμετρη πολυεστιακή περιφερική μονονευροπάθεια. Θεραπευτικά χορηγείται ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη…

Περισσότερα…