Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια (MMN) και πολυεστιακό conduction block (MADSAM)

Η διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων πολλές φορές είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς μοιράζονται αρκετά κοινά κλινικά χαρακτηριστικά. Η πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια σε αντίθεση με το…

Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνυροπάθεια (ICD 10: G61.81)

Η χρόνια φλεμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια διακρίνεται από την οξεία, ως προς την διάρκεια, την εξέλιξη και την ανταπόκριση στις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Χαρακτηρίζεται από προσβολή των…