Κλινικά σύνδρομα σε βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου και της γέφυρας

Σύνδρομα από βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου Σύνδρομο Parinaud: Το σύνδρομο Parinaud αναπτύσσεται συνεπεία πιεστικών βλαβών επί του τετραδύμου πετάλου, όπου εμπλέκεται και ο πυρήνας του κοινού κινητικού νεύρου, με αποτέλεσμα να επέρχεται διαταραχή των καθέτων κινήσεων των οφθαλμών, αδυναμία συγκλίσεως και στη συνέχεια αδυναμία κατά τις πλάγιες συζυγείς κινήσεις, ενώ είναι δυνατόν η πίεση να αφορά και τον πυρήνα του τροχιλιακού νεύρου, οπότε και εγκαθίσταται συγκλίνων στραβισμός και αδυναμία απαγωγής των οφθαλμών. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν το εν λόγο σύνδρομο είναι οι όγκοι της επίφυσης, μηνιγγιώματα του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας, αστροκυττώματα του σπληνίου του μεσολοβίου, ανευρύσματα της φλέβας του Γαληνού και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Σύνδρομο Weber: το σύνδρομο Weber προκαλείται από απόφραξη των διατιτραινόντων κλάδων της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας στο επίπεδο των εγκεφαλικών σκελών ή αμέσως προ του ερυθρού πυρήνα. Χαρακτηρίζεται από πάρεση του κοινού κινητικού νεύρου συστοίχως και ημιπληγία αντιστοίχως, που περιλαμβάνει την γλώσσα και τους μιμικούς…

Περισσότερα…

Διπλωπία- Διαφορική διάγνωση

Διπλωπία Διαφορική διάγνωση της διπλωπίας Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα εξής: 1. Η διπλωπία είναι μονοφθλάμια ή διοφθάλμια; 2. Είναι διαθλαστική ή σχετίζεται με απόκλιση των οπτικών αξόνων; 3. Πρόκειται για διαταραχή του μηχανισμού σύγκλισης/προσαρμογής ή του συστήματος οφθαλμοκίνησης; 4. Είναι μακροχρόνια ή η έναρξής της είναι αιφνίδια 5. Συνυπάρχουν σημεία συστηματικής νόσου, άλγος ή άλλη παθολογία; Η διαφορική διάγνωση της διπλωπίας στηρίζεται: 1. Ιστορικό Α. Έναρξη των συμπτωμάτων Β. Γενική κατάσταση της υγείας Γ. Οικογενειακό ιστορικό Δ. Προηγούμενα συμβάντα 2. Παρατήρηση Α. Μη φυσιολογική θέση της κεφαλής (αντιδραστικό ραιβόκρανο) Β. θέση των βλεφάρων (παρατήρηση για βλεφαρόπτωση) 3. Μονοφθάλμιες δοκιμασίες 4. Οφθαλμική κινητικότητα 5. Δοκιμασία σύγκλισης 6. Δοκιμασία παρακολούθησης 7. Μέτρηση της γωνίας απόκλισης 8. Δοκιμασία Bielschowsky 9. Άλλες εξειδικευμένες νευροοφθαλμολογικές δοκιμασίες Μονοφθάλμια διπλωπία Διαθλαστική Διαταραχές του φακού ή του κερατοειδούς Αστιγματική ή αμετροπική Οφειλόμενη σε φακούς επαφής Σχετιζόμενη με μη φυσιολογική θέση των βλεφάρων Διαγνωστικά χαρακτηριστικά:…

Περισσότερα…

Διαπυρηνική οφθαλμοπληγία

Ο όρος διαπυρηνική οφθαλμοπληγία αναφέρεται σε διαταραχές της οφθαλμοκίνησης, που συνοδεύονται από στραβισμό και διπλωπία και οφείλονται σε βλάβες των ινών που πορεύονται μεταξύ των πυρήνων των οφθαλμοκινητικών νεύρων. Βλάβη της έσω επιμήκους δεσμίδας μεταξύ των πυρήνων της 3ης και 6ης εγκεφαλικής συζυγίας διακόπτει την μετάδοση των ώσεων προς τον ομόπλευρο έσω ορθό, επομένως η προσαγωγή του οφθαλμού διαταράσσεται και η απαγωγή συνοδεύεται από νυσταγμοειδείς κινήσεις, που ουσιαστικά είναι δυσμετρικές κινήσεις. Συχνά παρατηρείται κάθετος (προς τα άνω) και στροφικός νυσταγμός, ενώ η σύγκλιση διατηρείται. Σε περίπτωση καταστροφής των εν λόγω ινών αμφοτερόπλευρα, οι ασθενείς εμφανίζουν εξωφορία που περιγράφεται με τον όρο WEBINO (wall-eyed bilateral InterNuclearOphtalmoplegia). 1. Άνω διαπυρηνική οφθαλμοπληγία. Κατά την προσπάθεια πλάγιας συζυγούς κίνησης είναι αδύνατη η προσαγωγή του σύστοιχου προς τη βλάβη οφθαλμού, ενώ ο έξω ορθός του άλλου οφθαλμού κάνει την απαγωγή, ο οφθαλμός ωστόσο εμφανίζει νυσταγμοειδείς κινήσεις. Στην σύγκλιση των οφθαλμών η κίνηση του έσω ορθού,…

Περισσότερα…

Διαταραχές των συζυγών κινήσεων των οφθαλμών

Πάρεση των οριζοντίων κινήσεων Οξύ έμφρακτο του μετωπιαίου λοβού προκαλεί πάρεση των οριζοντίων συζυγών κινήσεων των οφθαλμών με στροφή του βλέμματος προς την πλευρά της φλοιϊκής βλάβης, ενώ βλάβη του οπισθίου βρεγματικού λοβού διαταράσσει τις κινήσεις παρακολούθησης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται οι σακκαδικές κινήσεις. Αμφοτερόπλευρη μετωπιαία βλάβη προκαλεί πλήρη απώλεια της εκούσιας συζυγούς οφθαλμοκίνησης. Εν τω βάθει εγκεφαλικές βλάβες και ιδίως αιμορραγία του θαλάμου που εκτείνεται στον μεσεγκέφαλο, προκαλεί παρέκκλιση του βλέμματος προς το αντίθετο πλάγιο. Σε γενικές γραμμές φλοιϊκές διαταραχές των οφθαλμικών κινήσεων, δεν συνοδεύονται από στραβισμό ή διπλωπία. Οι συνηθέστερες βλάβες που προκαλούν φλοιϊκές διαταραχές της οφθαλμοκίνησης είναι οι ισχαιμικές βλάβες, οι αιμορραγικές βλάβες και οι νεοπλασματικές εξεργασίες, ενώ επιληπτική κρίση του μετωπιαίου λοβού μπορεί να προκαλέσει στροφή του βλέμματος προς την αντίθετη πλευρά. Βλάβες του μεσεγκεφάλου είναι δυνατόν να διακόπτει τις ίνες από τις οφθαλμοκινητικές φλοιϊκές περιοχές προς τις αντίστοιχες του στελέχους. Απευθείας βλάβες των πυρήνων των…

Περισσότερα…

Ο μηχανισμός της οφθαλμοκίνησης

Όταν το είδωλο ενός αντικειμένου εισέρχεται στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου, οι οφθαλμοί πραγματοποιούν ταχείες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου το είδωλο να σχηματίζεται πάνω στην ωχρά κηλίδα. Οι οπτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την οπτικοχωρική και την χρωματική αντίληψη ξεκινά από τα γαγγλιακά κύτταρα P του αμφιβηστροειδή και καταλήγει στις μικροκυτταρικές στιβάδες των έξω γονατωδών σωμάτων, ενώ οι πληροφορίες που αφορούν στην αντίληψη κινουμένων αντικειμένων ξεκινούν από τα κύτταρα Μ του αμφιβληστροειδούς και απολήγουν στις μακροκυτταρικές στιβάδες των έξω γονατωδών σωμάτων. Με τη σειρά τους, οι νευρώνες των έξω γονατωδών σωμάτων προβάλλουν νευρικές ίνες προς τον πρωτογενή οπτικό φλοιό (V1), είτε δια του βρεγματικού φλοιού, είτε δια του κροταφικού λοβού, πιο συγκεκριμένα οι ίνες που αφορούν στην κεντρική όραση πορεύονται δια του κροταφικού λοβού και απολήγουν στον ινιακό πόλο, ενώ οι ίνες που σχετίζονται με την περιφερική όραση καταλήγουν περιφερικότερα και στη συνέχεια στην βρεγματοϊνιακή συμβολή που σχετίζεται με την αντίληψη…

Περισσότερα…