Νευραλγία τριδύμου ( Fothergill’s disease, tic douloureux)

Αποτελεί ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση και την συνηθέστερη νευραλγία των κρανιακών νεύρων. Αιτιοπαθογένεια Η αιτιολογία της νευραλγίας τριδύμου συνήθως δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με τις τρέχουσες διαγνωστικές μεθόδους. Οι Fromm και συνεργάτες υποστήριξαν πως για την έκλυση της, απαιτούνται δύο παράγοντες, δηλαδή περιφερειακός ερεθισμός του μηνοειδούς γαγγλίου, των κλάδων ή της ρίζας του τριδύμου νεύρου και κεντρικός ο οποίος συνίσταται σε αδυναμία καταστολής των αυξημένων λόγω της περιφερειακής διέγερσης, ερεθισμάτων της νωτιαίας δεσμίδας του τριδύμου. Πίεση της ρίζας του τριδύμου από κλάδο της βασικής αρτηρίας ή αγγειακές αλλοιώσεις στο επίπεδο του μηνοειδούς γαγγλίου είναι δυνατόν να ερμηνεύσουν ένα ποσοστό νευραλγιών. Επιπλέον η νευραλγία τριδύμου πολλάκις συνδέεται με παλιές τραυματικές κακώσεις της κεφαλής, χωρίς αντικειμενικά ευρήματα, ενώ σε νεαρά άτομα είναι δυνατόν να εκδηλωθεί στα πλαίσια της πολλαπλής σκλήρυνσης και σπανίως να αποτελεί το πρώτο σύμπτωμα αυτής. Νευραλγίας τριδύμου είναι δυνατόν να εκδηλωθεί στα πλαίσια αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης, επί χωροκατακτητικών…

Περισσότερα…