Κεφαλαλγία τάσης

Πρόκειται για τον συχνότερο τύπο κεφαλαλαγίας και χαρακτηρίζεται από αυχενοϊνιακή, κροταφική ή μετωπιαία εντόπιση, με χαρακτηριστικό συσφιγκτικό χαρακτήρα εν είδει στεφάνης. Οι ασθενείς αιτιώνται αίσθημα…