Το ωλένιο νεύρο (Α8-Θ1)

Το ωλένιο νεύρο σχηματίζεται από το μεγαλύτερο μέρος του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος, όπως και το έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα και του πήχυ. Το νεύρο πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, στο μεσομύιο διάφραγμα και περνά από την ωλένια αύλακα στον αγκώνα, που σχηματίζεται μεταξύ έσω επικονδύλου του βραχίονα και του ωλεκράνου και χορηγεί κλάδο για τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και την έσω μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων,. Στη συνέχεια χορηγεί δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την ανώτερη μοίρα του οπισθέναρος και τον δερματικό ραχιαίο κλάδο για το δέρμα της ωλένιας μοίρας της ράχης της άκρας χειρός και της ραχιαίας επιφάνειας των 1 ½ τελευταίων δακτύλων. Έπειτα το νεύρο περνά στην παλάμη και χορηγεί αισθητικό κλάδο για την ωλένια μοίρα της παλάμης, την παλαμιαία επιφάνεια των 1 ½ τελευταίων δακτύλων και την υπόλοιπη ραχιαί επιφάνεια των δακτύλων αυτών και έναν εν τω βάθει μυϊκό…

Περισσότερα…

Το μέσο νεύρο (Α6-Θ1)

Το μέσο νεύρο σχηματίζεται από την συνένωση μέρους του έξω και του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, πλησίον της βραχιόνιας αρτηρίας και στο κάτω μέρος του βραχίονα διέρχεται μεταξύ των δύο κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή και δίνει κλάδους σε αυτόν, στον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, στον μακρό παλαμικό και τον επιπολής καμπτήρα των δακτύλων. Στη συνέχεια, χορηγεί τον πρόσθιο μεσόστεο κλάδο, ο οποίος δίνει κλάδους για την νεύρωση του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, την κερκιδική μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και τον τετράγωνο πρηνιστή. Καθώς περνά στον καρπό πριν από τον καρπιαίο σωλήνα, δίνει τον δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την αισθητικότητα του θέναρος και την γειτονική περιοχή της παλάμης. Τέλος χορηγεί κινητικούς κλάδους για τον βραχύ απαγωγό του αντίχειρα, τον αντιθετικό του αντίχειρα, για την επιπολής μοίρα του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα, τον 1ο και 2 ελμινθοειδή και αισθητικούς κλάδους…

Περισσότερα…

Το κερκιδικό νεύρο (Α5-Α8)

Αποτελεί την συνέχεια του ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Το κερκιδικό νεύρο • δίνει κλάδο για την νεύρωση του τρικεφάλου και • χορηγεί το οπίσθιο και έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα • και το οπίσθιο δερματικό νεύρο του πήχυ. Στην άνω μοίρα του αντιβραχίου δίνει κλάδους • για τον βραχιονοκερκιδικό και • τον κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό και στη συνέχεια διαιρείται σε 2 τελικούς κλάδους, ήτοι: • αισθητικός κλάδος για της ραχιαία επιφάνεια της κερκιδικής μοίρας της άκρας χειρός και τη ραχιαία επιφάνεια των πρώτων φαλάγγων των 3 ½ πρώτων δακτύλων και • το οπίσθιο μεσόστεο νεύρο που νευρώνει 1. τον υπτιαστή, 2. τον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό, 3. τον κοινό εκτείνοντα τους δακτύλους, 4. τον εκτείνοντα τον μικρό δάκτυλο και τον δείκτη, 5. τον ωλένιο εκτείνοντα τον καρπό, 6. τον μακρό απαγωγό του αντίχειρα, όπως και 7. τον μακρό και βραχύ εκτείνοντα τον αντίχειρα. Βλάβη του κερκιδικού…

Περισσότερα…

Το βραχιόνιο πλέγμα

Το βραχιόνια πλέγμα σχηματίζεται από την αναστόμωση των πρόσθιων κλάδων των τεσσάρων κατωτέρων αυχενικών κλάδων και του μεγαλύτερου μέρους του προσθίου κλάδου του Θ1, οι υπόλοιπες ίνες του οποίου σχηματίζουν το 10 μεσοπλεύριο νεύρο, ενώ το βραχιόνιο πλέγμα περιέχει αναστομωτικά κλωνία από το Α4 και το Θ2. Οι αναστομώσεις των νεύρων του βραχιονίου πλέγματος σχηματίζουν τρία μεγάλα νευρικά στελέχη, το άνω, το μέσο και το κάτω πρωτεύον στέλεχος. Πρωτεύοντα στελέχη Το άνω πρωτεύον στέλεχος σχηματίζεται προς το έξω χείλος του μέσου σκαληνού μυός, από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α5 και Α6. Το μέσο πρωτεύον στέλεχος δημιουργείται από τον πρόσθιο κλάδο του Α7, ενώ το κάτω πρωτεύον στέλεχος από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α8 και του Θ1. Τα πρωτεύοντα στελέχη συγκλίνουν και σχηματίζουν τριγωνικό σχηματισμό η βάση του οποίου είναι στραμμένη προς τη σπονδυλική στήλη και η κορυφή προς την μασχαλιαία κοιλότητα, ενώ στη συνέχεια φέρονται πίσω…

Περισσότερα…