Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός

Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός αποτελεί ηθμό υψηλής εκλεκτικότητας που διαχωρίζει το αίμα από το εξωκυττάριο υγρό του εγκεφάλου. Σχηματίζεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων, που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμοσωμάτια και επιτρέπει την διέλευση του ύδατος, κάποιων αερίων και λιποδιαλυτών μορίων με παθητική διάχυση, καθώς και γλυκόζη και αμινοξέα με ενεργητική μεταφορά. Από την άλλη αποτρέπει την είσοδο λιπόφιλων ενώσεων που μεταφέρονται με ενεργητική μεταφορά μέσω της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης. Τα δεσμοσωμάτια σχηματίζονται από βιοχημικά διμερή, τα οποία είναι ουσιαστικά διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, όπως οι οκλουδίνες, η κλοδίνες και τα μόρια επικόλλησης. Κάθε μία από τις παραπάνω πρωτεΐνες συνδέεται με τα ενδοθηλιακά κύτταρα με ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών που περιλαμβάνουν την zo-1 και τις σχετιζόμενες πρωτεΐνες. Οι zo-1 πρωτεΐνες έχουν μοριακό βάρος 220kDa και αποτελούν μέρος των MAGUK πρωτεϊνών, ενώ χρησιμεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κυττάρων. Οι zo-1 πρωτεΐνες συνδέονται με τις zo-2 και zo-3 πρωτεΐνες. Στο σημείο της άμεσης επαφής των ενδοθηλιακών…

Περισσότερα…