Ο ερυθρός πυρήνας

Ο ερυθρός πυρήνας βρίσκεται στον μεσεγκέφαλο και έχει σχήμα σφαίρας εγκυστομένης εντός των άνω παρεγκεφαλιδικών σκελών, επί των εντός και πίσω της μέλαινας ουσίας. Ο ερυθρός πυρήνας αποτελείται από μια μεγαλοκυτταρική και μια μικροκυτταρική μοίρα και δέχεται νευρικές ίνες προερχόμενες από τον ετερόπλευρο οδοντωτό πυρήνα της παρεγκεφαλίδας, μέσω του άνω παρεγκεφαλιδικού σκέλους, από την ομόπλευρη ωχρά σφαίρα, διαμέσου της φακοειδούς αγκύλης, από τον πυρήνα του προσθίου διδυμίου, από πυρήνες του υποθαλάμου, από τη σύστοιχη μέλαινα ουσία και από τον ομόπλευρο κινητικό και προκινητικό φλοιό. Η μεγαλοκυτταρική μοίρα του ερυθρού πυρήνα του ανθρώπου είναι σχετικά μικρή συγκριτικά με άλλα θηλαστικά και καταλαμβάνει τον οπίσθιο πόλο του. Η μεγαλοκυτταρική μοίρα περιέχει αριθμό ευμεγεθών νευρώνων που φέρουν σκουρόχρωμη χρωστική και πιθανότατα ανήκουν στον παραβραχιονικό πυρήνα του μεσεγκεφαλικού δικτυωτού σχηματισμού, ή του ουριαίου γραμμικού πυρήνα. Στο πρόσθιο επίπεδο ο ερυθρός πυρήνας διασχίζεται από την δεσμίδα του Meynert που διακρίνει μία επιπλέον οπίσθια-έσω μοίρα, πλούσια…

Περισσότερα…

Ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal

Ο ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal, βρίσκεται επί των εκτός του πυρήνα των Edinger-Westphal και κοιλιακώς -έξω της περί του υδραγωγού φαιάς ουσίας. Αποτελείται από μικρού – μέσου μεγέθους νευρώνες και ολιγάριθμους ευμεγέθεις νευρώνες. Αποτελεί σταθμό της έσω επιμήκους δεσμίδας και συνδέεται αμφοτεροπλεύρως με τους αιθουσαίους πυρήνες και τον πρότακτο πυρήνα του υπογλωσσίου, ενώ οι ίνες των νευρώνων του πορεύονται προς τον πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου και τους κινητικούς νευρώνες των μυών του τραχήλου. Ο ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal σχετίζεται με τις κάθετες συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών και το αιθουσο-οφθαλμικό αντανακλαστικό.

Περισσότερα…

Πυρήνας του Darkschewitsch

Ο πυρήνας του Darkschewitsch βρίσκεται στο ύψος του μεσεγκεφάλου, παραπλεύρως της πέριξ του υδραγωγού φαιάς ουσίας και άνωθεν του ενδιάμεσου πυρήνα του Cajal και έμπροσθεν και πάνω από τον πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου. Φέρει ενδιάμεσους νευρώνες και αποτελεί ουσιαστικά έναν από τους επικουρικούς οφθαλμοκινητικούς πυρήνες. Λειτουργικώς σχετίζεται με τον συντονισμό των συζυγών κινήσεων των οφθαλμών, όντας σταθμός της έσω επιμήκους δεσμίδας.

Περισσότερα…

Αιμάτωση του Θαλάμου

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η αγγείωση του θαλάμου περιγράφηκε απρχικά από του Duret (1874) και αργότερα από τους Foix & Hillemand (1926), Lazorthes (1961), Plets και συνεργάτες (1970), Nooru Goto (1973) και τέλος από τον Percheron (1976, 1977) ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τις θαλαμμικές αρτηρίες και πολλές από τις συχνές παραλλαγές τους. Ο Θάλαμος αιματώνεται από τέσσερις κύριους αρτηριακούς κλάδους: Την πολική αρτηρία που είναι κλάδος της οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας. Η πολική αρτηρία αιματώνει την περιοχή των προσθίων πυρήνων. Τις παράμεσες αρτηρίες που είναι κλάδοι της βασικής αναστομωτικής (P1 μοίρα της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας). Πρόκειται για τρεις κλάδους τους άνω, μέσο και κάτω. Ο κάτω κλάδος αιματώνει τιν μέσο εγκέφαλο και την γέφυρα, ενώ ο άνω κλάδος συμβάλλει στην αιμάτωση του θαλάμου και συνιστά την θαλαμοϋποθαλαμική ή παράμεση αρτηρία του Percheron. Οι παράμεσες αρτηρίες δύνανται να είναι διφυείς, ή να εκφύονται από κοινό στέλεχος. Οι παράμεσες θαλαμικές αρτηρίες αιματώνουν τον έσω ραχιαίο πυρήνα, το…

Περισσότερα…

Θάλαμος – Στοιχεία Ανατομίας

Ο θάλαμος βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του διεγκεφάλου. Στον ενήλικα περιβάλλεται τελείως από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Περιβάλλει την τρίτη κοιλία. Έχει ωοειδές σχήμα και λειτουργεί ως συναπτικό κέντρο των ανιόντων αισθητικών και κινητικών οδών. Αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιμέρους πυρήνων, που διακρίνονται σε ανατομικές και λειτουργικές ομάδες. Εμβρυολογική Ανάπτυξη Ο θάλαμος σχηματίζεται γύρω από το πρόσθιο κυστίδιο του εγκεφάλου, το οποίο στη συνέχεια θα γίνει η τρίτη κοιλία, και είναι μέρος του εμβρυϊκού πρόσθιου εγκεφάλου. Ο θάλαμος πρώτα διαχωρίζεται από τον υποθάλαμο και μετά με τον επιθάλαμο. Περιγραφική ανατομική Το πρόσθιο θαλάμου είναι στενό και υποστρόγγυλο, ενώ το πίσω είναι διογκωμένο και ονομάζεται προσκέφαλο. Στο κάτω μέρος του προσκέφαλου βρίσκονται τα έσω και έξω γονατώδη σώματα, τα οποία αποτελούν σταθμούς της ακουστικής και οπτικής δοού αντίστοιχα. Κάτω από τον θάλαμο βρίσκεται ο υποθάλαμος, από τον οποίο διαχωρίζεται με την υποθαλάμιο αύλακα. Ο θάλαμος και…

Περισσότερα…

Υποθάλαμος. Στοιχεία ανατομίας και λειτουργικής φυσιολογίας

Ανατομία του υποθαλάμου Εμφανίζει δυο πλάγιες μοίρες (τις υποθαλάμιες χώρες) μεταξύ των οποίων αφορίζεται ο ιδίως υποθάλαμος. Η άνω επιφάνεια του ιδίως υποθαλάμου αποτελεί το έδαφος της τρίτης κοιλίας, ενώ η κάτω επιφάνειά του εμφανίζει τα εξής μορφώματα: μαστία, φαιό φύμα, χοάνη, υπόφυση, οπτικό χίασμα και τελικό πέταλο. Ο ιδίως υποθάλαμος Μαστία: πρόκειται για δυο σφαιρικά σωμάτια, που βρίσκονται μπροστά από την οπίσθια διάτρητη ουσία και πίσω από το φαιό φύμα. Επί τα εκτός των μαστίων, είναι δυνατόν να υπάρχουν και τα υπεράριθμα μαστία του Staurenghi. Φαιό φύμα: σφαιρικό όγκωμα, που βρίσκεται μπροστά από τα μαστία και πίσω από το οπτικό χίασμα. Αποτελεί το κατωφερέστερο σημείο της τρίτης κοιλίας. Χοάνη ή μίσχος της υπόφυσης: αποτελεί προσεκβολή του φαιού φύματος, που φέρεται προς τα εμπρός και κάτω διατρυπώντας το διάφραγμα της υπόφυσης καταλήγοντας τελικά στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης. Οπτικό χίασμα: τετράπλευρο εγκάρσιο πέταλο λευκής ουσίας, που βρίσκεται στο όριο προσθίου…

Περισσότερα…

Οπτικός φλοιός

Οπτικός φλοιός- στοιχεία ανατομίας Ο οπτικός φλοιός εδράζεται επί του ινιακού λοβού, ο οποίος παρουσιάζει πυραμοειδές σχήμα, η κορυφή του οποίου φέρεται προς τα πίσω και η βάση του συνδέεται με τον βρεγματικό και τον κροταφικό λοβό. Επί του ινιακού λοβού διακρίνονται τρεις επιφάνειες: η έξω, η έσω και η κάτω, επί των οποίων αναπτύσσονται αύλακες, ήτοι η έξω ινιακή αύλακα και η εγκάρσια ινιακή αύλακα, οι οποίες αναπτύσσονται επί της έξω επιφάνειας, ενώ επί της έσω επιφάνειας διαμορφώνεται η βαθύτερα των αυλάκων, η πληκτραία σχισμή, η οποία αποτελεί την ουσιωδέστερη περιοχή αντιλήψεως των οπτικών πληροφοριών (1, 3). Ο οπτικός φλοιός αιματώνεται από κλάδους της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας και ιδίως την έσω ινιακή αρτηρία και την αρτηρία της πληκτραίας σχισμής (1). Ο φλοιός της πληκτραίας σχισμής αποτελεί τον οπτικό φλοιό, ο οποίος αντιστοιχεί στην κυτταροαρχιτεκτονική περιοχή 17 κατά Brodmann ή V1 περιοχή ή ταινιωτή άλω, στην οποία καταλήγει η οπτική…

Περισσότερα…