ΤΑ ΑΝΩ ΔΙΔΥΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ- ΣΧΕΣΕΙΣ Τα άνω διδύμια εδράζονται κάτω από τον θάλαμο, και την επίφυση και σχηματίζουν την καλυπτρική μοίρα του μέσου εγκεφάλου, βρίσκονται όπισθεν της περί του υδραγωγού φαιάς ουσίας και άνωθεν των κάτω διδυμίων, με τα οποία σχηματίζουν το τετράδυμο πέταλο. Τα άνω διδύμια είναι ογκωδέστερα των κάτω, έχουν ωοειδές σχήμα και χωρίζονται μεταξύ τους με μία οβελιαία μέση αύλακα η οποία εκτείνεται από τον υποκωνάριο βόθρο, μέχρι τον χαλινό του προσθίου μυέλινου ιστίου. Συνδέονται μέσω των άνω βραχιόνων του τετραδύμου πετάλου με το έξω γονατώδες σώμα και μερικώς με την έξω ρίζα της οπτικής ταινίας. Ο βραχίονας των άνω διδυμίων έχει μήκος περίπου 2,5 εκατοστά του μέτρου και φέρεται εγκάρσια προς τα έξω, κάτω από το προσκέφαλο του θαλάμου και μπροστά από το έσω γονατώδες σώμα. Αποτελούνται από στιβάδες κυττάρων, ο αριθμός των οποίων διαφέρει μεταξύ των ειδών. Οι επιφανειακές στιβάδες σχετίζονται με αισθητικού χαρακτήρα ερεθίσματα, ενώ οι…

Περισσότερα…

Ο ερυθρός πυρήνας

Ο ερυθρός πυρήνας βρίσκεται στον μεσεγκέφαλο και έχει σχήμα σφαίρας εγκυστομένης εντός των άνω παρεγκεφαλιδικών σκελών, επί των εντός και πίσω της μέλαινας ουσίας. Ο ερυθρός πυρήνας αποτελείται από μια μεγαλοκυτταρική και μια μικροκυτταρική μοίρα και δέχεται νευρικές ίνες προερχόμενες από τον ετερόπλευρο οδοντωτό πυρήνα της παρεγκεφαλίδας, μέσω του άνω παρεγκεφαλιδικού σκέλους, από την ομόπλευρη ωχρά σφαίρα, διαμέσου της φακοειδούς αγκύλης, από τον πυρήνα του προσθίου διδυμίου, από πυρήνες του υποθαλάμου, από τη σύστοιχη μέλαινα ουσία και από τον ομόπλευρο κινητικό και προκινητικό φλοιό. Η μεγαλοκυτταρική μοίρα του ερυθρού πυρήνα του ανθρώπου είναι σχετικά μικρή συγκριτικά με άλλα θηλαστικά και καταλαμβάνει τον οπίσθιο πόλο του. Η μεγαλοκυτταρική μοίρα περιέχει αριθμό ευμεγεθών νευρώνων που φέρουν σκουρόχρωμη χρωστική και πιθανότατα ανήκουν στον παραβραχιονικό πυρήνα του μεσεγκεφαλικού δικτυωτού σχηματισμού, ή του ουριαίου γραμμικού πυρήνα. Στο πρόσθιο επίπεδο ο ερυθρός πυρήνας διασχίζεται από την δεσμίδα του Meynert που διακρίνει μία επιπλέον οπίσθια-έσω μοίρα, πλούσια…

Περισσότερα…

Ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal

Ο ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal, βρίσκεται επί των εκτός του πυρήνα των Edinger-Westphal και κοιλιακώς -έξω της περί του υδραγωγού φαιάς ουσίας. Αποτελείται από μικρού – μέσου μεγέθους νευρώνες και ολιγάριθμους ευμεγέθεις νευρώνες. Αποτελεί σταθμό της έσω επιμήκους δεσμίδας και συνδέεται αμφοτεροπλεύρως με τους αιθουσαίους πυρήνες και τον πρότακτο πυρήνα του υπογλωσσίου, ενώ οι ίνες των νευρώνων του πορεύονται προς τον πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου και τους κινητικούς νευρώνες των μυών του τραχήλου. Ο ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal σχετίζεται με τις κάθετες συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών και το αιθουσο-οφθαλμικό αντανακλαστικό.

Περισσότερα…

Πυρήνας του Darkschewitsch

Ο πυρήνας του Darkschewitsch βρίσκεται στο ύψος του μεσεγκεφάλου, παραπλεύρως της πέριξ του υδραγωγού φαιάς ουσίας και άνωθεν του ενδιάμεσου πυρήνα του Cajal και έμπροσθεν και πάνω από τον πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου. Φέρει ενδιάμεσους νευρώνες και αποτελεί ουσιαστικά έναν από τους επικουρικούς οφθαλμοκινητικούς πυρήνες. Λειτουργικώς σχετίζεται με τον συντονισμό των συζυγών κινήσεων των οφθαλμών, όντας σταθμός της έσω επιμήκους δεσμίδας.

Περισσότερα…

Αιμάτωση του Θαλάμου

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η αγγείωση του θαλάμου περιγράφηκε απρχικά από του Duret (1874) και αργότερα από τους Foix & Hillemand (1926), Lazorthes (1961), Plets και συνεργάτες (1970), Nooru Goto (1973) και τέλος από τον Percheron (1976, 1977) ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τις θαλαμμικές αρτηρίες και πολλές από τις συχνές παραλλαγές τους. Ο Θάλαμος αιματώνεται από τέσσερις κύριους αρτηριακούς κλάδους: Την πολική αρτηρία που είναι κλάδος της οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας. Η πολική αρτηρία αιματώνει την περιοχή των προσθίων πυρήνων. Τις παράμεσες αρτηρίες που είναι κλάδοι της βασικής αναστομωτικής (P1 μοίρα της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας). Πρόκειται για τρεις κλάδους τους άνω, μέσο και κάτω. Ο κάτω κλάδος αιματώνει τιν μέσο εγκέφαλο και την γέφυρα, ενώ ο άνω κλάδος συμβάλλει στην αιμάτωση του θαλάμου και συνιστά την θαλαμοϋποθαλαμική ή παράμεση αρτηρία του Percheron. Οι παράμεσες αρτηρίες δύνανται να είναι διφυείς, ή να εκφύονται από κοινό στέλεχος. Οι παράμεσες θαλαμικές αρτηρίες αιματώνουν τον έσω ραχιαίο πυρήνα, το…

Περισσότερα…

Θάλαμος – Στοιχεία Ανατομίας

Ο θάλαμος βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του διεγκεφάλου. Στον ενήλικα περιβάλλεται τελείως από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Περιβάλλει την τρίτη κοιλία. Έχει ωοειδές σχήμα και λειτουργεί ως συναπτικό κέντρο των ανιόντων αισθητικών και κινητικών οδών. Αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιμέρους πυρήνων, που διακρίνονται σε ανατομικές και λειτουργικές ομάδες. Εμβρυολογική Ανάπτυξη Ο θάλαμος σχηματίζεται γύρω από το πρόσθιο κυστίδιο του εγκεφάλου, το οποίο στη συνέχεια θα γίνει η τρίτη κοιλία, και είναι μέρος του εμβρυϊκού πρόσθιου εγκεφάλου. Ο θάλαμος πρώτα διαχωρίζεται από τον υποθάλαμο και μετά με τον επιθάλαμο. Περιγραφική ανατομική Το πρόσθιο θαλάμου είναι στενό και υποστρόγγυλο, ενώ το πίσω είναι διογκωμένο και ονομάζεται προσκέφαλο. Στο κάτω μέρος του προσκέφαλου βρίσκονται τα έσω και έξω γονατώδη σώματα, τα οποία αποτελούν σταθμούς της ακουστικής και οπτικής δοού αντίστοιχα. Κάτω από τον θάλαμο βρίσκεται ο υποθάλαμος, από τον οποίο διαχωρίζεται με την υποθαλάμιο αύλακα. Ο θάλαμος και…

Περισσότερα…

Το ωλένιο νεύρο (Α8-Θ1)

Το ωλένιο νεύρο σχηματίζεται από το μεγαλύτερο μέρος του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος, όπως και το έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα και του πήχυ. Το νεύρο πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, στο μεσομύιο διάφραγμα και περνά από την ωλένια αύλακα στον αγκώνα, που σχηματίζεται μεταξύ έσω επικονδύλου του βραχίονα και του ωλεκράνου και χορηγεί κλάδο για τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και την έσω μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων,. Στη συνέχεια χορηγεί δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την ανώτερη μοίρα του οπισθέναρος και τον δερματικό ραχιαίο κλάδο για το δέρμα της ωλένιας μοίρας της ράχης της άκρας χειρός και της ραχιαίας επιφάνειας των 1 ½ τελευταίων δακτύλων. Έπειτα το νεύρο περνά στην παλάμη και χορηγεί αισθητικό κλάδο για την ωλένια μοίρα της παλάμης, την παλαμιαία επιφάνεια των 1 ½ τελευταίων δακτύλων και την υπόλοιπη ραχιαί επιφάνεια των δακτύλων αυτών και έναν εν τω βάθει μυϊκό…

Περισσότερα…

Το μέσο νεύρο (Α6-Θ1)

Το μέσο νεύρο σχηματίζεται από την συνένωση μέρους του έξω και του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, πλησίον της βραχιόνιας αρτηρίας και στο κάτω μέρος του βραχίονα διέρχεται μεταξύ των δύο κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή και δίνει κλάδους σε αυτόν, στον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, στον μακρό παλαμικό και τον επιπολής καμπτήρα των δακτύλων. Στη συνέχεια, χορηγεί τον πρόσθιο μεσόστεο κλάδο, ο οποίος δίνει κλάδους για την νεύρωση του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, την κερκιδική μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και τον τετράγωνο πρηνιστή. Καθώς περνά στον καρπό πριν από τον καρπιαίο σωλήνα, δίνει τον δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την αισθητικότητα του θέναρος και την γειτονική περιοχή της παλάμης. Τέλος χορηγεί κινητικούς κλάδους για τον βραχύ απαγωγό του αντίχειρα, τον αντιθετικό του αντίχειρα, για την επιπολής μοίρα του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα, τον 1ο και 2 ελμινθοειδή και αισθητικούς κλάδους…

Περισσότερα…

Το κερκιδικό νεύρο (Α5-Α8)

Αποτελεί την συνέχεια του ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Το κερκιδικό νεύρο • δίνει κλάδο για την νεύρωση του τρικεφάλου και • χορηγεί το οπίσθιο και έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα • και το οπίσθιο δερματικό νεύρο του πήχυ. Στην άνω μοίρα του αντιβραχίου δίνει κλάδους • για τον βραχιονοκερκιδικό και • τον κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό και στη συνέχεια διαιρείται σε 2 τελικούς κλάδους, ήτοι: • αισθητικός κλάδος για της ραχιαία επιφάνεια της κερκιδικής μοίρας της άκρας χειρός και τη ραχιαία επιφάνεια των πρώτων φαλάγγων των 3 ½ πρώτων δακτύλων και • το οπίσθιο μεσόστεο νεύρο που νευρώνει 1. τον υπτιαστή, 2. τον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό, 3. τον κοινό εκτείνοντα τους δακτύλους, 4. τον εκτείνοντα τον μικρό δάκτυλο και τον δείκτη, 5. τον ωλένιο εκτείνοντα τον καρπό, 6. τον μακρό απαγωγό του αντίχειρα, όπως και 7. τον μακρό και βραχύ εκτείνοντα τον αντίχειρα. Βλάβη του κερκιδικού…

Περισσότερα…

Το βραχιόνιο πλέγμα

Το βραχιόνια πλέγμα σχηματίζεται από την αναστόμωση των πρόσθιων κλάδων των τεσσάρων κατωτέρων αυχενικών κλάδων και του μεγαλύτερου μέρους του προσθίου κλάδου του Θ1, οι υπόλοιπες ίνες του οποίου σχηματίζουν το 10 μεσοπλεύριο νεύρο, ενώ το βραχιόνιο πλέγμα περιέχει αναστομωτικά κλωνία από το Α4 και το Θ2. Οι αναστομώσεις των νεύρων του βραχιονίου πλέγματος σχηματίζουν τρία μεγάλα νευρικά στελέχη, το άνω, το μέσο και το κάτω πρωτεύον στέλεχος. Πρωτεύοντα στελέχη Το άνω πρωτεύον στέλεχος σχηματίζεται προς το έξω χείλος του μέσου σκαληνού μυός, από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α5 και Α6. Το μέσο πρωτεύον στέλεχος δημιουργείται από τον πρόσθιο κλάδο του Α7, ενώ το κάτω πρωτεύον στέλεχος από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α8 και του Θ1. Τα πρωτεύοντα στελέχη συγκλίνουν και σχηματίζουν τριγωνικό σχηματισμό η βάση του οποίου είναι στραμμένη προς τη σπονδυλική στήλη και η κορυφή προς την μασχαλιαία κοιλότητα, ενώ στη συνέχεια φέρονται πίσω…

Περισσότερα…