Αιμάτωση του Θαλάμου

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η αγγείωση του θαλάμου περιγράφηκε απρχικά από του Duret (1874) και αργότερα από τους Foix & Hillemand (1926), Lazorthes (1961), Plets και συνεργάτες (1970), Nooru Goto (1973) και τέλος από τον Percheron (1976, 1977) ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τις θαλαμμικές αρτηρίες και πολλές από τις συχνές παραλλαγές τους. Ο Θάλαμος αιματώνεται από τέσσερις κύριους αρτηριακούς κλάδους: Την πολική αρτηρία που είναι κλάδος της οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας. Η πολική αρτηρία αιματώνει την περιοχή των προσθίων πυρήνων. Τις παράμεσες αρτηρίες που είναι κλάδοι της βασικής αναστομωτικής (P1 μοίρα της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας). Πρόκειται για τρεις κλάδους τους άνω, μέσο και κάτω. Ο κάτω κλάδος αιματώνει τιν μέσο εγκέφαλο και την γέφυρα, ενώ ο άνω κλάδος συμβάλλει στην αιμάτωση του θαλάμου και συνιστά την θαλαμοϋποθαλαμική ή παράμεση αρτηρία του Percheron. Οι παράμεσες αρτηρίες δύνανται να είναι διφυείς, ή να εκφύονται από κοινό στέλεχος. Οι παράμεσες θαλαμικές αρτηρίες αιματώνουν τον έσω ραχιαίο πυρήνα, το…

Περισσότερα…

Θάλαμος – Στοιχεία Ανατομίας

Ο θάλαμος βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του διεγκεφάλου. Στον ενήλικα περιβάλλεται τελείως από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Περιβάλλει την τρίτη κοιλία. Έχει ωοειδές σχήμα και λειτουργεί ως συναπτικό κέντρο των ανιόντων αισθητικών και κινητικών οδών. Αποτελείται από μεγάλο αριθμό επιμέρους πυρήνων, που διακρίνονται σε ανατομικές και λειτουργικές ομάδες. Εμβρυολογική Ανάπτυξη Ο θάλαμος σχηματίζεται γύρω από το πρόσθιο κυστίδιο του εγκεφάλου, το οποίο στη συνέχεια θα γίνει η τρίτη κοιλία, και είναι μέρος του εμβρυϊκού πρόσθιου εγκεφάλου. Ο θάλαμος πρώτα διαχωρίζεται από τον υποθάλαμο και μετά με τον επιθάλαμο. Περιγραφική ανατομική Το πρόσθιο θαλάμου είναι στενό και υποστρόγγυλο, ενώ το πίσω είναι διογκωμένο και ονομάζεται προσκέφαλο. Στο κάτω μέρος του προσκέφαλου βρίσκονται τα έσω και έξω γονατώδη σώματα, τα οποία αποτελούν σταθμούς της ακουστικής και οπτικής δοού αντίστοιχα. Κάτω από τον θάλαμο βρίσκεται ο υποθάλαμος, από τον οποίο διαχωρίζεται με την υποθαλάμιο αύλακα. Ο θάλαμος και…

Περισσότερα…

Το ωλένιο νεύρο (Α8-Θ1)

Το ωλένιο νεύρο σχηματίζεται από το μεγαλύτερο μέρος του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος, όπως και το έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα και του πήχυ. Το νεύρο πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, στο μεσομύιο διάφραγμα και περνά από την ωλένια αύλακα στον αγκώνα, που σχηματίζεται μεταξύ έσω επικονδύλου του βραχίονα και του ωλεκράνου και χορηγεί κλάδο για τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και την έσω μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων,. Στη συνέχεια χορηγεί δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την ανώτερη μοίρα του οπισθέναρος και τον δερματικό ραχιαίο κλάδο για το δέρμα της ωλένιας μοίρας της ράχης της άκρας χειρός και της ραχιαίας επιφάνειας των 1 ½ τελευταίων δακτύλων. Έπειτα το νεύρο περνά στην παλάμη και χορηγεί αισθητικό κλάδο για την ωλένια μοίρα της παλάμης, την παλαμιαία επιφάνεια των 1 ½ τελευταίων δακτύλων και την υπόλοιπη ραχιαί επιφάνεια των δακτύλων αυτών και έναν εν τω βάθει μυϊκό…

Περισσότερα…

Το μέσο νεύρο (Α6-Θ1)

Το μέσο νεύρο σχηματίζεται από την συνένωση μέρους του έξω και του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, πλησίον της βραχιόνιας αρτηρίας και στο κάτω μέρος του βραχίονα διέρχεται μεταξύ των δύο κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή και δίνει κλάδους σε αυτόν, στον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, στον μακρό παλαμικό και τον επιπολής καμπτήρα των δακτύλων. Στη συνέχεια, χορηγεί τον πρόσθιο μεσόστεο κλάδο, ο οποίος δίνει κλάδους για την νεύρωση του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, την κερκιδική μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και τον τετράγωνο πρηνιστή. Καθώς περνά στον καρπό πριν από τον καρπιαίο σωλήνα, δίνει τον δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την αισθητικότητα του θέναρος και την γειτονική περιοχή της παλάμης. Τέλος χορηγεί κινητικούς κλάδους για τον βραχύ απαγωγό του αντίχειρα, τον αντιθετικό του αντίχειρα, για την επιπολής μοίρα του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα, τον 1ο και 2 ελμινθοειδή και αισθητικούς κλάδους…

Περισσότερα…

Το κερκιδικό νεύρο (Α5-Α8)

Αποτελεί την συνέχεια του ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Το κερκιδικό νεύρο • δίνει κλάδο για την νεύρωση του τρικεφάλου και • χορηγεί το οπίσθιο και έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα • και το οπίσθιο δερματικό νεύρο του πήχυ. Στην άνω μοίρα του αντιβραχίου δίνει κλάδους • για τον βραχιονοκερκιδικό και • τον κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό και στη συνέχεια διαιρείται σε 2 τελικούς κλάδους, ήτοι: • αισθητικός κλάδος για της ραχιαία επιφάνεια της κερκιδικής μοίρας της άκρας χειρός και τη ραχιαία επιφάνεια των πρώτων φαλάγγων των 3 ½ πρώτων δακτύλων και • το οπίσθιο μεσόστεο νεύρο που νευρώνει 1. τον υπτιαστή, 2. τον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό, 3. τον κοινό εκτείνοντα τους δακτύλους, 4. τον εκτείνοντα τον μικρό δάκτυλο και τον δείκτη, 5. τον ωλένιο εκτείνοντα τον καρπό, 6. τον μακρό απαγωγό του αντίχειρα, όπως και 7. τον μακρό και βραχύ εκτείνοντα τον αντίχειρα. Βλάβη του κερκιδικού…

Περισσότερα…

Το βραχιόνιο πλέγμα

Το βραχιόνια πλέγμα σχηματίζεται από την αναστόμωση των πρόσθιων κλάδων των τεσσάρων κατωτέρων αυχενικών κλάδων και του μεγαλύτερου μέρους του προσθίου κλάδου του Θ1, οι υπόλοιπες ίνες του οποίου σχηματίζουν το 10 μεσοπλεύριο νεύρο, ενώ το βραχιόνιο πλέγμα περιέχει αναστομωτικά κλωνία από το Α4 και το Θ2. Οι αναστομώσεις των νεύρων του βραχιονίου πλέγματος σχηματίζουν τρία μεγάλα νευρικά στελέχη, το άνω, το μέσο και το κάτω πρωτεύον στέλεχος. Πρωτεύοντα στελέχη Το άνω πρωτεύον στέλεχος σχηματίζεται προς το έξω χείλος του μέσου σκαληνού μυός, από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α5 και Α6. Το μέσο πρωτεύον στέλεχος δημιουργείται από τον πρόσθιο κλάδο του Α7, ενώ το κάτω πρωτεύον στέλεχος από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α8 και του Θ1. Τα πρωτεύοντα στελέχη συγκλίνουν και σχηματίζουν τριγωνικό σχηματισμό η βάση του οποίου είναι στραμμένη προς τη σπονδυλική στήλη και η κορυφή προς την μασχαλιαία κοιλότητα, ενώ στη συνέχεια φέρονται πίσω…

Περισσότερα…

Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός

Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός αποτελεί ηθμό υψηλής εκλεκτικότητας που διαχωρίζει το αίμα από το εξωκυττάριο υγρό του εγκεφάλου. Σχηματίζεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων, που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμοσωμάτια και επιτρέπει την διέλευση του ύδατος, κάποιων αερίων και λιποδιαλυτών μορίων με παθητική διάχυση, καθώς και γλυκόζη και αμινοξέα με ενεργητική μεταφορά. Από την άλλη αποτρέπει την είσοδο λιπόφιλων ενώσεων που μεταφέρονται με ενεργητική μεταφορά μέσω της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης. Τα δεσμοσωμάτια σχηματίζονται από βιοχημικά διμερή, τα οποία είναι ουσιαστικά διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, όπως οι οκλουδίνες, η κλοδίνες και τα μόρια επικόλλησης. Κάθε μία από τις παραπάνω πρωτεΐνες συνδέεται με τα ενδοθηλιακά κύτταρα με ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών που περιλαμβάνουν την zo-1 και τις σχετιζόμενες πρωτεΐνες. Οι zo-1 πρωτεΐνες έχουν μοριακό βάρος 220kDa και αποτελούν μέρος των MAGUK πρωτεϊνών, ενώ χρησιμεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κυττάρων. Οι zo-1 πρωτεΐνες συνδέονται με τις zo-2 και zo-3 πρωτεΐνες. Στο σημείο της άμεσης επαφής των ενδοθηλιακών…

Περισσότερα…

Το Εγκεφαλικό Στέλεχος

Το στέλεχος του εγκεφάλου Το εγκεφαλικό στέλεχος περιλαμβάνει ανατομικά τον μέσο εγκέφαλο, τον ισθμό του εγκεφάλου, την γέφυρα και τον προμήκη μυελό. Ο μέσος εγκέφαλος Ο μέσος εγκέφαλος έχει μήκος περίπου 1,5 με 2 εκατοστά και συνδέει τον διάμεσο εγκέφαλο με τη γέφυρα και την παρεγκεφαλίδα. Στην ραχιαία επιφάνεια του διακρίνουμε το τετράδυμο πέταλο, στην κοιλιακή επιφάνεια τα εγκεφαλικά σκέλη και μεταξύ των παραπάνω ανατομικών σχηματισμών την οπίσθια διάτρητη ουσία και δυο πλάγιες επιφάνειες, τους βραχίονες του τετραδύμου πετάλου. Τον διάμεσο εγκέφαλο διασχίζει καθ’ όλο το μήκος του ο υδραγωγός του Sylvius. Το τετράδυμο πέταλο Το τετράδυμο πέταλο εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω, από την επίφυση μέχρι το πρόσθιο μυέλινο ιστίο. Αποτελείται από δυο ζεύγη υπόλευκων υποστρόγγυλων ογκωμάτων, τα διδύμια. Το άνω ζεύγος των διδυμίων έχουν μάλλον ωοειδές σχήμα και ονομάζονται πρόσθια διδύμια, ενώ το κάτω οπίσθια διδύμια. Τα ζεύγη των διδυμίων διαχωρίζονται μεταξύ τους με δυο αύλακες, μια…

Περισσότερα…

Παρεγκεφαλίδα

Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται πίσω από τη γέφυρα και τον προμήκη μυελό, από τους οποίους διαχωρίζεται με την τέταρτη κοιλία, ενώ κατασκηνεί μέσα σε οστεοϊνώδη κάψα που σχηματίζεται από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας (σκληρά μήνιγγα) επάνω και τους παρεγκεφαλιδικούς βόθρους κάτω. Εμφανίζει άνω και κάτω επιφάνεια μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται η περιφέρεια της παρεγκεφαλίδας. Στην άνω επιφάνεια διακρίνουμε μια βαθιά αύλακα, την πρωτογενή σχισμή, μεταξύ τετραπλεύρου και απλού λοβίου, ενώ στην κάτω επιφάνεια διακρίνουμε τη δευτερογενή σχισμή , μεταξύ πυραμίδας και σταφυλής του σκώληκα. Η περιφέρεια διασχίζεται από μια αύλακα βαθύτερη των άλλων δυο, την οριζόντια σχισμή (του Vick d’ Azyr), μεταξύ άνω και κάτω μηνοειδούς λοβίου. Πάνω από το οζίδιο και την κροκύδα βρίσκεται η οπισθοπλάγια σχισμή. Η περιφέρεια τέλος εμφανίζει την πρόσθια εντομή και την οπίσθια εντομή, η οποία υποδέχεται το δρέπανο της παρεγκεφαλίδας. Η παρεγκεφαλίδα διαιρείται στον σκώληκα και τα ημισφαίρια. Ο σκώληκας διαιρείται στον άνω και κάτω…

Περισσότερα…

Υποθάλαμος. Στοιχεία ανατομίας και λειτουργικής φυσιολογίας

Ανατομία του υποθαλάμου Εμφανίζει δυο πλάγιες μοίρες (τις υποθαλάμιες χώρες) μεταξύ των οποίων αφορίζεται ο ιδίως υποθάλαμος. Η άνω επιφάνεια του ιδίως υποθαλάμου αποτελεί το έδαφος της τρίτης κοιλίας, ενώ η κάτω επιφάνειά του εμφανίζει τα εξής μορφώματα: μαστία, φαιό φύμα, χοάνη, υπόφυση, οπτικό χίασμα και τελικό πέταλο. Ο ιδίως υποθάλαμος Μαστία: πρόκειται για δυο σφαιρικά σωμάτια, που βρίσκονται μπροστά από την οπίσθια διάτρητη ουσία και πίσω από το φαιό φύμα. Επί τα εκτός των μαστίων, είναι δυνατόν να υπάρχουν και τα υπεράριθμα μαστία του Staurenghi. Φαιό φύμα: σφαιρικό όγκωμα, που βρίσκεται μπροστά από τα μαστία και πίσω από το οπτικό χίασμα. Αποτελεί το κατωφερέστερο σημείο της τρίτης κοιλίας. Χοάνη ή μίσχος της υπόφυσης: αποτελεί προσεκβολή του φαιού φύματος, που φέρεται προς τα εμπρός και κάτω διατρυπώντας το διάφραγμα της υπόφυσης καταλήγοντας τελικά στον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης. Οπτικό χίασμα: τετράπλευρο εγκάρσιο πέταλο λευκής ουσίας, που βρίσκεται στο όριο προσθίου…

Περισσότερα…