Πρόβλημα με τις αισθήσεις

Το σώμα μου αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα υπερβολικά και αντιδρά υπερβολικά. Στον υπερθετικό βαθμό λειτουργούν και οι αισθήσεις μου. Στη ζέστη όλα είναι πάρα πολύ χαλαρά (αισθήσεις, κινήσεις) στο κρύο όλα είναι πάρα πολύ έντονα.   

Περισσότερα…

Αντίληψη του χρόνου

Η αντίληψη του χρόνου είναι εξαιρετικά σύνθετη διεργασία. Δια της αντίληψης του χρόνο καθίσταται εφικτή η εκτίμηση της αντικειμενικής διάρκειας, της συχνότητας και της μεταβλητότητας των φαινομένων του αισθητού κόσμου. Κατά αντίστροφη φορά, η έννοια του χρόνου δομείται από τις εναλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον αισθητό κόσμο. Το άτομο που αποκλείεται από το σύνολο της αισθητικο-αισθητηριακής αντίληψης ή εκτίθεται σε συνεχή αισθητικο-αισθητηριακή αντίληψη σταθερής έντασης, δεν μπορεί να οργανώσει και να συστηματοποιήσει την έννοια του χρόνου. Ο χρόνος, στο πρώτο στάδιο συντίθεται από τις διαδοχικές φάσεις της αισθητικο-αισθητηριακής αλληλουχίας, η τελική δε ανάλυση και ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα στον κροταφικό και τον βρεγματικό λοβό του εγκεφάλου. Στην εκτίμηση του χρόνου υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες, που σχετίζονται με το σύνολο της προσωπικότητας, τα ενδιαφέροντα, την συναισθηματική φόρτιση και την δραστηριοποίηση του ατόμου. Γεγονότα τα οποία προδιαθέτουν προς υπερθυμική διάθεση και συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντα του ατόμου, εκλαμβάνονται σαν να διαδραματίζονται ταχύτερα, αντιθέτως…

Περισσότερα…