Φαρμακευτική θεραπεία στην Μετωποκροταφική Άνοια

Αναστολείς της χολινεστεράσης Οι τρεις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι αναστολείς της χολινεστεράσης, η δονεπεζίλη, η ριβαστιγμίνη και η γαλανταμίνη έχουν μελετηθεί στην μετωποκροταφική άνοια, χωρίς ωστόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η ριβαστιγμίνη μελετήθηκε σε μία μελέτη διάρκειας 12 μηνών με τη συμμετοχή 20 ασθενών, η οποία έδειξε βελτίωση στα συμπεριφορικά και καταθλιπτικά συμπτώματα, καθώς και στον νευροψυιατρικό δείκτη, χωρίς καμία βελτίωση στην νοητική κατάσταση όπως αυτή μετρήθηκε με Mini Mental Test (Κλάση ΙΙΙ) Η γαλανταμίνη μελετήθηκε σε 36 πάσχοντες από τον συμπεριφορικό τύπο της μετωποκροταφικής άνοιας και προιούσα πρωτοπαθή αφασία μη καθορισμένου υποτύπου. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν γαλανταμίνη για 18 εβδομάδες ακολουθούμενη από τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, placebo-controlled απόσυρση της σε μία περίοδο 8 εβδομάδων. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην ομάδα της συμπεριφορικής μετωποκροταφικής άνοιας, ωστόσο στην ομάδα της ΠΠΑ, παρατηρήθηκε σταθερότητα σε σχέση με την ομάδα που ελάμβανε placebo και πιθανολογείται πως πιθανότατα οι ασθενείς αυτοί έπασχαν από λογοπενικό τύπο της ΠΠΑ οφειλόμενη σε παθολογία…

Περισσότερα…

Η νόσος Binswager-Υποφλοιώδης αρτηριοσκληρυντική εγκεφαλοπάθεια

Χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη εκφύλιση της λευκής ουσίας, αγγειακής αιτιολογίας στα πλαίσια υπέρτασης, αθηρωμάτωσης των μικρών αγγείων και πολλαπλών μικρής έκτασης ισχαιμικών. Η κλινική εικόνα της νόσου περιλαμβάνει την εμφάνιση ημιπάρεσης, δυσαρθρίας, παροδικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς και βοθριωτών και φλοιϊκών εμφράκτων. Απεικονιστικά διαπιστώνεται λευκοαραίωση, που συνίσταται σε ελαττωμένη πυκνότητα της λευκής ουσίας περικοιλιακώς και πέριξ των βασικών γαγγλίων και είναι εντονότερη στην ακολουθία FLAIR. Τα κύρια χαρακτηριστικά της νόσου είναι η ανοϊκή συνδρομή, η ψευδοπρομηκική παράλυση και οι διαταραχές της βάδισης. Η αιτιολογική σχέση μεταξύ λευκοαραίωσης και ανοϊκής συνδρομής δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το παθογενετικό υπόβαθρο δεν είναι απολύτως σαφές παρόλο που πολλαπλές μελέτες έχουν συνδέσει την κατάσταση με την υπέρταση, ενώ θεωρήθηκε και ως ένας εξειδικευμένος τύπος ισχαιμικής λευκοαραίωσης που σχετίζεται ενδεχομένως με μιτοχονδριακές διαταραχές. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Binswager περιλαμβάνει την χορήγηση αντιχολινεστερασικών παραγόντων εφόσον έχει εγκατασταθεί ανοϊκή συνδρομή, ενώ η αντιμετώπιση της υπέρτασης και η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών…

Περισσότερα…

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Αστικό Δίκαιο Α. (Αν)ικανότητα για δικαιοπραξία 1.Βασικές έννοιες – Δικαιοπραξία, Ικανότητα 2. Δικαιοπρακτική Ικανότητα ειδικότερα α. Ανικανότητα και περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία α. i. Ανικανότητα για δικαιοπραξία α.ii. Περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία β. 131 ΑΚ- Ειδική ανικανότητα για δικαιοπραξία (Παροδική πλήρης ανικανότητα) 3. Ειδικές περιπτώσεις ανικανότητας α. Γάμος β. Σύνταξη διαθήκης 4. Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης α. Γενικά β. Προϋποθέσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση (Ουσιαστική προϋπόθεση- Διαδικασία) β.i. Ουσιαστική προϋπόθεση (ΑΚ 1666): Υποβαλλόμενα σε δικαστική συμπαράσταση πρόσωπα – Η «πνευματική ή ψυχική διαταραχή» και η υπαγωγή σε αυτή των περιπτώσεων άνοιας β.ii. Διαδικασία – Αναγνώριση στον πάσχοντα δυνατότητας κίνησής της γ. Αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης γ.i. Μορφές δικαστικής συμπαράστασης γ.ii. Επέλευση και λήξη των αποτελεσμάτων της…

Περισσότερα…