Το ωλένιο νεύρο (Α8-Θ1)

Το ωλένιο νεύρο σχηματίζεται από το μεγαλύτερο μέρος του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος, όπως και το έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα και του πήχυ. Το νεύρο πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, στο μεσομύιο διάφραγμα και περνά από την ωλένια αύλακα στον αγκώνα, που σχηματίζεται μεταξύ έσω επικονδύλου του βραχίονα και του ωλεκράνου και χορηγεί κλάδο για

 • τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και
 • την έσω μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων,.

Στη συνέχεια χορηγεί

 • δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την ανώτερη μοίρα του οπισθέναρος και
 • τον δερματικό ραχιαίο κλάδο για το δέρμα της ωλένιας μοίρας της ράχης της άκρας χειρός και της ραχιαίας επιφάνειας των 1 ½ τελευταίων δακτύλων.

Έπειτα το νεύρο περνά στην παλάμη και χορηγεί

 • αισθητικό κλάδο για την ωλένια μοίρα της παλάμης, την παλαμιαία επιφάνεια των 1 ½ τελευταίων δακτύλων και την υπόλοιπη ραχιαί επιφάνεια των δακτύλων αυτών και
 • έναν εν τω βάθει μυϊκό κλάδο που νευρώνει
  1. τον απαγωγό,
  2. τον βραχύ καμπτήρα και
  3. τον αντιθετικό του μικρού δακτύλου,
  4. τον 3ο και 4ο ελμινθοειδή,
  5. τους μεσόστεους,
  6. τον προσαγωγό του αντίχειρα και
  7. την εν τω βάθει κεφαλή του βραχέος καμπήρα του αντίχειρα.

 

Βλάβη του ωλενίου

Η βλάβη του ωλενίου νεύρου πάνω από το ύψος του αγκώνα προκαλεί αδυναμία

 • κάμψης του καρπού (ωλένιος καμπτήρας του καρπού)
 • κάμψης της τελικής φάλαγγας του 4ου και 5ου δακτύλου (έσω μοίρα εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων)
 • αντίθεσης, απαγωγής και κάμψης του μικρού δακτύλου (αντιθετικός, απαγωγός και βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου)
 • κάμψης των πρώτων φαλάγγων του 2ου, 3ου, 4ου και 5ου δακτύλου και έκταση των λοιπών φαλάγγων (μεσόστεοι, 3ος, 4ος ελμινθοειδείς)
 • απαγωγής και προσαγωγής των δακτύλων (μεσόστεοι)
 • προσαγωγής και κάμπψης της πρώτης φάλαγγας του αντίχειρα (προσαγωγός του αντίχειρα και εν τω βάθει κεφαλή του βραχέος καμπτήρα αυτόν)

επίσης εμφανίζεται υπαισθησία και ενδεχομένως παραισθησίες στην ραχιαία και παλαμιαία επιφάνεια του ωλενίου πλαγίου της άκρας χειρός και των τελευταίων 1 ½ δακτύλων, ενώ η άκρα χείρα έχει την θέση γαμψοχειρίας, με υπερέκταση της πρώτης φάλαγγας του 4ου και 5ου δακτύλου (λόγω πάρεσης των μεόστεων και ωλενίων ελμινθοειδών και της μη αντιρροπούμενης ενέργειας των μακρών εκτεινόντων τους δακτύλους) και κάμψη των δακτύλων αυτών στις μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις.

 

Βλάβη του ωλενίου νεύρου στην μεσότητα του αντιβραχίου, δεν προσβάλλει των εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού

 

Βλάβη πάνω από τον καρπό δίνει παρόμοια κλινική εικόνα, με την διαφορά ότι η υπαισθησία αφορά μόνο στο οπισθέναρ στην κατώτερη μοίρα της παλάμης και στην ωλένια παλαμιαία επιφάνεια των 1 ½ τελευταίων δακτύλων

 

Βλάβη στον καρπό μπορεί να προσβάλλει μόνο τον τελικό εν τω βάθει μυϊκό κλάδο, χωρίς αισθητικές διαταραχές

 

Βλάβη του τελικού εν τω βάθει μυϊκού κλάδου μετά την έκφυση των κλάδων για τον μικρό δάκτυλο, προσβάλλει του μυϊκούς κλάδους των μεσόστεων, 3ου και 4ου ελμινθοειδών, προσαγωγού και εν τω βάθει κεφαλής του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…