Το κερκιδικό νεύρο (Α5-Α8)

Αποτελεί την συνέχεια του ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος.
Το κερκιδικό νεύρο
• δίνει κλάδο για την νεύρωση του τρικεφάλου και
• χορηγεί το οπίσθιο και έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα
• και το οπίσθιο δερματικό νεύρο του πήχυ.
Στην άνω μοίρα του αντιβραχίου δίνει κλάδους
• για τον βραχιονοκερκιδικό και
• τον κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό
και στη συνέχεια διαιρείται σε 2 τελικούς κλάδους, ήτοι:
• αισθητικός κλάδος για της ραχιαία επιφάνεια της κερκιδικής μοίρας της άκρας χειρός και τη ραχιαία επιφάνεια των πρώτων φαλάγγων των 3 ½ πρώτων δακτύλων και
• το οπίσθιο μεσόστεο νεύρο που νευρώνει
1. τον υπτιαστή,
2. τον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό,
3. τον κοινό εκτείνοντα τους δακτύλους,
4. τον εκτείνοντα τον μικρό δάκτυλο και τον δείκτη,
5. τον ωλένιο εκτείνοντα τον καρπό,
6. τον μακρό απαγωγό του αντίχειρα, όπως και
7. τον μακρό και βραχύ εκτείνοντα τον αντίχειρα.

Βλάβη του κερκιδικού νεύρου
Σε βλάβη του κερκιδικού νεύρου στη μασχάλη εμφανίζεται
• αδυναμία στην έκταση και τον υπτιασμό του αντιβραχίου,
• στην έκταση του καρπού,
• στην έκταση και την κερκιδική απαγωγή του αντίχειρα και
• στην έκταση των άλλων δακτύλων στις μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις.
• Η απαγωγή των δακτύλων είναι ατελής, καθώς οι ραχιαίοι μεσόστεοι απαιτούν έκταση στον καρπό για σωστή λειτουργία,
• η κάμψη στον αγκώνα επίσης επηρεάζεται από την προσβολή του βραχιονοκερκιδικού.
Όσον αφορά στην αισθητικότητα,
• ο ασθενής εμφανίζει υπαισθησία που καταλαμβάνει τη ραχιαία επιφάνεια του βραχίονα και του αντιβραχίου και την κερκιδική μοίρα της ράχης της άκρας χειρός και των πρώτων φαλάγγων των 3 ½ πρώτων δακτύλων,
• ενώ υπάρχει και απώλεια του αντανακλαστικού του τρικεφάλου και του βραχιονοκερκιδικού.
Σε βλάβη στην σπειροειδή αύλακα στο άνω μέρος του βραχίονα, η κλινική εικόνα είναι παρόμοια με την ανωτέρω, ωστόσο διατηρείται η λειτουργία του τρικεφάλου, όπως και η αισθητικότητα της ραχιαίας επιφάνειας του βραχίονα.
Εάν η βλάβη αφορά στο κάτω μέρος του βραχίονα, η κλινική εικόνα διαφέρει ως προς την εντόπιση της υπαισθησίας που πλέον αφορά στη ράχη της άκρας χειρός και των πρώτων φαλάγγων των 31/2 πρώτων δακτύλων.
Στην περίπτωση που η βλάβη εντοπίζεται στην περιοχή του αγκώνα, χαρακτηρίζεται από:
• αδυναμία υπτιασμού του αντιβραχίου,
• ατελή πτώση της άκρας χειρός με παρέκκλιση προς το κερκιδικό πλάγιο,
• αδυναμία της έκτασης και της κερκιδικής απαγωγής του αντίχειρα,
• αδυναμία της έκτασης των πρώτων φαλάγγων των δακτύλων και
• υπαισθησία στη ραχιαία κερκιδική επιφάνεια της άκρας χειρός και των πρώτων φαλάγγων των 3 ½ πρώτων δακτύλων.
Τέλος σε βλάβη του ραχιαίου μεσόστεου κλάδου, η κλινική εικόνα, διαφέρει από την προαναφερόμενη ως προς την απουσία αισθητικών διαταραχών.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…