Το βραχιόνιο πλέγμα

Το βραχιόνια πλέγμα σχηματίζεται από την αναστόμωση των πρόσθιων κλάδων των τεσσάρων κατωτέρων αυχενικών κλάδων και του μεγαλύτερου μέρους του προσθίου κλάδου του Θ1, οι υπόλοιπες ίνες του οποίου σχηματίζουν το 10 μεσοπλεύριο νεύρο, ενώ το βραχιόνιο πλέγμα περιέχει αναστομωτικά κλωνία από το Α4 και το Θ2.
Οι αναστομώσεις των νεύρων του βραχιονίου πλέγματος σχηματίζουν τρία μεγάλα νευρικά στελέχη, το άνω, το μέσο και το κάτω πρωτεύον στέλεχος.

Πρωτεύοντα στελέχη
Το άνω πρωτεύον στέλεχος σχηματίζεται προς το έξω χείλος του μέσου σκαληνού μυός, από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α5 και Α6. Το μέσο πρωτεύον στέλεχος δημιουργείται από τον πρόσθιο κλάδο του Α7, ενώ το κάτω πρωτεύον στέλεχος από την αναστόμωση των προσθίων κλάδων του Α8 και του Θ1.
Τα πρωτεύοντα στελέχη συγκλίνουν και σχηματίζουν τριγωνικό σχηματισμό η βάση του οποίου είναι στραμμένη προς τη σπονδυλική στήλη και η κορυφή προς την μασχαλιαία κοιλότητα, ενώ στη συνέχεια φέρονται πίσω από την κλείδα και το κάθε ένα από αυτά αποσχίζεται σε κοιλιακό και ραχιαίο κλάδο, οι οποίοι αναστομώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τα δευτερεύοντα στελέχη.

Δευτερεύοντα στελέχη
Τα δευτερεύοντα στελέχη είναι επίσης τρία, το έξω, το έσω και το ραχιαίο δευτερεύον, το οποίο σχηματίζεται από την αναστόμωση των ραχιαίων κλάδων του άνω, μέσου και κάτω πρωτεύοντος στελέχους. Το έσω δευτερεύον στέλεχος αποτελείται από τον κοιλιακό κλάδο του κάτω πρωτεύοντος στελέχους και τέλος το έξω σχηματίζεται από την αναστόμωση των κοιλιακών κλάδων του άνω και μέσου πρωτεύοντος στελέχους.
Το βραχιόνιο πλέγμα αναδύεται μεταξύ του πρόσθιου και μέσου σκαληνού μυός και στη συνέχεια φέρεται πάνω στο έδαφος του μείζονος υπερκλειδίου τριγώνου. Στη συνέχεια καταδύεται πίσω από την κλείδα και μεταπίπτει στην υποκλείδια μοίρα. Στο υπερκλείδιο τρίγωνο το πλέγμα διασταυρώνεται με την κάτω γαστέρα του ωμοϋοειδούς μυός, με την εγκάρσια τραχηλική και την εγκάρσια ωμοπλατιαία αρτηρία, την έξω σφαγίτιδα και τα υπερκλείδια νεύρα. Η υποκλείδια αρτηρία φέρεται κάτω από το άνω και μέσο πρωτεύον στέλεχος και πάνω από το κάτω πρωτεύον στέλεχος. Η υποκλείδια μοίρα του καταδύεται πίσω από την κλείδα και τον υποκλείδιο μυ και στη συνέχεια εισέρχεται στη μασχαλιαία κοιλότητα, όπου πορεύεται πλησίον της μασχαλιαίας αρτηρίας.

Κλάδοι του βραχιονίου πλέγματος
Οι κλάδοι του βραχιονίου πλέγματος διακρίνονται σε κλάδους προς τον θώρακα, τον ώμο και το άνω άκρο.
1. Κλάδοι προς τον θώρακα
Α. παραφρενικό ή επικουρικό φρενικό νεύρο (Α5). Πρόκειται για ασταθές νεύρο, το οποίο συνήθως εκφύεται μαζί με το υποκλείδιο νεύρο από τον άνω πρωτεύον στέλεχος και φέρεται μπροστά από την υποκλείδια φλέβα.
Β. υποκλείδιο νεύρο (Α5-Α6). Είναι λεπτό νευρικό στέλεχος που εκφύεται από το άνω πρωτεύον στέλεχος και νευρώνει τον ομώνυμο μυ.
Γ. μακρό θωρακικό νεύρο του Bell. Σχηματίζεται από την συνένωση κλωνίων που προέρχονται από τα Α5 και Α6 νεύρα και κατέρχεται πίσω από το βραχιόνιο πλέγμα και την υποκλείδια αρτηρία και στη συνέχεια πάνω στον πρόσθιο οδοντωτό μύ τον οποίο νευρώνει.
Δ. πρόσθια θωρακικά νεύρα. Πρόκειται για δύο νεύρα, τα έξω και το έσω που νευρώνουν τον μείζονα και ελάσσονα θωρακικό αντίστοιχα. Το έξω πρόσθιο θωρακικό νεύρο (Α5, Α6, Α7) εκφύεται από το έξω δευτερεύον στέλεχος και το έσω (Α8, Θ1) από το έσω δευτερεύον στέλεχος.

2. Κλάδοι προς τον ώμο
Α. ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης (Α5). Εκφύεται από τον πρόσθιο κλάδο του Α5 και φέρεται μπροστά από τον ανελκτήρα της ωμοπλάτης και κάτω από τον ρομβοειδή μυ τους οποίους νευρώνει.
Β. υπερπλάτιο νεύρο (Α5-Α6). Φέρεται προς τα έξω και κάτων κατά μήκος της κάτω γαστέρας του ωμοϋοειδούς μυός και στη συνέχεια στον υπερακάνθιο βόθρο, περνάει από ωμοπλατιαία εντομή και κάτω από τον άνω εγκάρσιο σύνδεσμο της ωμοπλάτης. Νευρώνει τον υπερακάνθιο και υπακάνθιο μυ και χορηγεί αισθητικά κλωνία για το περιόστεο της ωμοπλάτης και την διάρθωση του ώμου.
Γ. υποπλάτια νεύρα (Α5-Α6). Εκφύονται από το ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος και φέρονται πάνω από τον υποπλάτιο μυ και μετά εισδύουν σ αυτόν. Νευρώνουν τον υποπλάτιο μυ και τον μείζονα στρογγύλο.
Δ. θωρακορραχιαίο νεύρο (Α6, Α7, Α8). Φέρεται προς τα κάτω μαζί με την ομώνυμη αρτηρία και νευρώνει τον πλατύ ραχιαίο μυ.
Ε. μασχαλιαίο νεύρο (Α5-Α6). Είναι ο παχύτερος κλάδος του βραχιονίου νεύρου προς τον ώμο και κατέρχεται προς τα έξω και πίσω πάνω στον υποπλάτιο μυ, ενώ στη συνέχεια διέρχεται από τον χώρο του Velpeau. Χορηγεί αισθητικό κλάδο για την διάρθρωση του ώμου, το νεύρο του ελάσσονος στρογγύλου μυός, το νεύρο του δελτοειδούς και το έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα που αναστομώνεται με το οπίσθιο και το έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα και κατανέμεται στο δέρμα της κάτω μοίρας της δελτοειδούς χώρας και στο δέρμα της οπίσθιας και έξω βραχιόνιας χώρας.

3. Κλάδοι προς το άνω άκρο
Α. μυοδερματικό νεύρο (Α5-Α7). Φέρεται προς τα κάτω και έξω και κατέρχεται μεταξύ του δικεφάλου και του πρόσθιου βραχιονίου μυός, στη συνέχεια επάνω από τον αγκωνιαίο βόθρο τρυπά την βραχιόνια περιτονία προς το έξω χείλος του κερκιδικού καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου και διατρέχει υποδόρια, ενώ συνεχίζει ως έξω δερματικό νεύρο του πήχυ. Κατά την πορεία του χορηγεί κινητικούς κλάδους για τον κορακοβραχιόνιο, τον δικέφαλο βραχιόνιο και τον πρόσθιο βραχιόνιο, ενώ χορηγεί επίσης αισθητικά κλωνία για τον αρθρικό θύλακο της άρθρωσης του αγκώνα και το περιόστεο του βραχιονίου οστού. Το έξω δερματικό νεύρο του πήχυ αποτελεί την συνέχεια του μυοδερματικού νεύρου στον πήχυ. Στη έξω μοίρα του αγκωνιαίου βόθρου αποσχίζεται σε δύο κλάδους, τον πρόσθιο και τον οπίσθιο και νευρώνει αισθητικά το δέρμα της έξω επιφάνειας και του έξω ημιμορίου της πρόσθιας επιφάνειας του πήχυ.
Β. μέσο νεύρο (A6, A7, A8, Θ1). Σχηματίζεται από το έξω και το έσω δευτερεύον στέλεχος και πορεύεται προς τα κάτω και έξω, επί τα εντός του κορακοβραχιονίου μυός και στη συνέχεια πίσω από τους τένοντες του μείζονος και ελάσσονος θωρακικού. Στη συνέχεια κατέρχεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου και καταδύεται στην έσω μοίρα του αγκωνιαίου βόθρου, εντός του οποίου πορεύεται επί τα εντός του κερκιδικού τένοντα του δικεφάλου, στη συνέχεια διέρχεται ανάμεση στις δύο εκφυτικές μοίρες του στρογγύλου πρηνιστή και φθάνει στον πήχυ στη μέση γραμμή. Στον πήχυ πορεύεται κάτω από τον επιπολής καμπτήρα των δακτύλων και ανάμεσα στον εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και τον μακρό καμπτήρα του αντίχειρα.. τέλος, στο ύψος της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης διέρχεται κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού, μέσα στον καρπιαίο σωλήνα μαζί με τους τένοντες των καμπτήρων μυών των δακτύλων.
Οι κλάδοι του μέσου νεύρου είναι οι εξής:
Στον βραχίονα
• Αισθητικοί κλάδοι για το περιόστεο του βραχιονίου οστού και τον αρθρικό θύλακο της διάρθρωσης του αγκώνα.
• Αγγειακοί κλάδοι για την βραχιόνια αρτηρία.
• Αναστομωτικός κλάδος για το μυοδερματικό νεύρο.
Στον πήχυ
• Μυϊκοί κλάδοι για τον στρογγύλο πρηνιστή, τον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, τον μακρό παλαμικό και τον επιπολής καμπτήρα των δακτύλων
• Το παλαμιαίο μεσόστεο νεύρο, που εκφύεται από την ραχιαία επιφάνεια του μέσου νεύρου και φέρεται προς τα κάτω, ενώ στο ύψος του τετράγωνου πρηνιστή φέρεται πίσω του και χορηγεί αισθητικά κλωνία για την κερκιδοκαρπική άρθρωση και τις αρθρώσεις του καρπού, καθώς και μυϊκούς κλάδους για τον μακρό καμπτήρα του αντίχειρα, την έξω μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και τον τετράγωνο πρηνιστή μυ.
• Ο παλαμιαίος κλάδος, που εκφύεται άνωθεν του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού και περνώντας μπροστά από αυτόν φέρεται στην παλάμη και νευρώνει το δέρμα του θέναρος και της κεντρικής μοίρας της παλάμης, ενώ αναστομώνεται με τον ομώνυμο κλάδο του ωλενίου και τον επιπολής κλάδο του κερκοδικού νεύρου.
• Αναστομωτικός κλάδος προς το ωλένιο νεύρο
Στην παλάμη
• Το μέσο νεύρο στην παλάμη αποσχίζεται στους τελικούς του κλάδους που είναι τα τρία πρώτα κοινά παλαμιαία νεύρα των δακτύλων, το καθένα από τα οποία κοντά στη βάση των δακτύλων χορηγεί δύο κλάδους, τα ίδια παλαμιαία νεύρα των δακτύλων που νευρώνουν αισθητικά το δέρμα των απέναντι επιφανειών των παρακείμενων δακτύλων
Συνολικά το μέσο νεύρο νευρώνει όλους τους μύες της καμπτικής επιφάνειας του πήχυ, εκτός από τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και την ωλένια μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και στην παλάμη νευρώνει τους μυς του θέναρος, εκτός από τον προσαγωγό και την εν τω βάθει μοίρα του βραχύ καμπτήρα του αντίχειρα, τον 1ο και 2ο ελμινθοειδή μυ και το δέρμα της παλαμιαίας επιφάνειας της άκρας χειρός και των 31/5 δακτύλων που βρίσκονται προς το κερκιδικό χείλος

image815
Γ. Έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα (Α8, Θ1). Εκφύεται από το έσω δευτερεύον στέλεχος και κατέρχεται μέχρι την παρατροχήλια απόφυση. Νευρώνει το δέρμα της μασχάλης και της έσω επιφάνειας του βραχίονα.
Δ. Έσω δερματικό νεύρο του πήχυ (Α8, Θ1). Εκφύεται από το έσω δευτερεύον στέλεχος και φέρεται προς τα κάτω, μέσα στην έσω αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Νευρώνει το δέρμα που καλύπτει τον δικέφαλο βραχιόνιο μέχρι τον αγκώνα, της έσω επιφάνειας του πήχυ και του έξω ημιμορίου της καμπτικής επιφάνειας αυτού.
Ε. ωλένιο νεύρο (Α8-Θ1). Εκφύεται από το έσω δευτερεύον στέλεχος του βραχιονίου πλέγματος μαζί με την έσω ρίζα του μέσου νεύρου. Στην μασχαλιαία κοιλότητα κατέρχεται επάνω στον υποπλάτιο μυ και στον τένοντα του πλατύ ραχιαίου, ενώ στον βραχίονα φέρεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου, επί τα εντός του μέσου νεύρου και στη συνέχεια πίσω από το μεσομύιο διάφραγμα. Στον αγκώνα διέρχεται πίσω από την παρατροχίλια απόφυση, μέσα στην ομώνυμη αύλακα και καταδύεται στην πήχυ ανάμεσα στις δύο εκφυτικές κεφαλές του ωλενίου καμπτήρα του καρπού και φέρεται κάτω από την γαστέρα του. Στην πορεία του στον πήχυ συνδεύεται από τα ωλένια αγγεία και τελικά φέρεται στην άκρα χείρα περνώντας πάνω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού, για να αποσχισθεί στο ύψος του πισσοειδούς οστού σε επιπολής και εν τω βάθει κλάδο.
Οι κλάδοι του ωλενίου νεύρου είναι:
Στον πήχυ
• Αγγειακοί κλάδοι για τα ωλένια αγγεία
• Μυϊκοί κλάδοι για την ωλένια μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού
• Ο ραχιαίος κλάδος της άκρας χειρός, ο οποίος εκφύεται στο ύψος του ορίου μεταξύ μέσου και κάτω τριτημορίου του πήχυ και φέρεται προς τα κάτω, έσω και πίσω. Διέρχεται κάτω από τον τένοντα του ωλενίου καμπτήρα του καρπού και φθάνει στο κάτω όριο της ραχιαίας επιφάνειας του πήχυ, όπου αποσχίζεται σε τρία κλωνία που χορηγούν τα ραχιαία νεύρα των δακτύλων, για το δέρμα του μικρού, του παράμεσου και το ωλένιο ημιμόριο του μέσου δακτύλου.
• Ο παλαμιαίος κλάδος, που αποσχίζεται πάνω από τον παλαμιαίο σύνδεσμο και νευρώνει το δέρμα του οπισθέναρος.
Στην παλάμη
• Ο επιπολής κλάδος, που χορηγεί κλωνία για τον βραχύ παλαμικό μυ και φέρεται προς τα κάτω χορηγώντας το 4ο κοινό παλαμιαίο νεύρο που αναστομώνεται με το 3ο κοινό παλαμιαίο νεύρο και το ίδιο παλαμιαίο νεύρο του μικρού δακτύλου
• Ο εν τω βάθει κλάδος, που περιέχει κυρίως κινητικές ίνες για τον απαγωγό και τον βραχύ καμπτήρα του μικρού δακτύλου, τον αντιθετικό του μικρού δακτύλου και τον προσαγωγό του αντίχειρα.

image816
Στ. Κερκιδικό νεύρο (Α6-Α8, Θ1). Αποτελεί ουσιαστικά την συνέχεια του ραχιαίο δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Φέρεται πάνω στον υποπλάτιο μυ και πίσω από τη μασχαλιαία αρτηρία και στη συνέχεια ακολουθεί πορεία προς τα κάτω, πίσω και έξω, ανάμεσα στην έξω και έσω κεφαλή του τρικεφάλου βραχιονίου και εισέρχεται στη σπειροειδή αύλακα. Στο ύψος του ορίο μέσου και κάτω τριτημορίου του βραχίνα, διατρυπά το έξω μεσομύιο διάφραγμα και αναδύεται μεταξύ του προσθίου βραχιονίου και του βραχιονοκερκιδικού μυός. Έπειτα κατέρχεται στην αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου μυός μέχρι την έξω μοίρα του αγκωνιαίου βόθρου όπου αποσχίζεται σε επιπολής και εν τω βάθει κλάδο.
Οι κλάδοι του κερκιδικού νεύρου είναι οι εξής:
Στη μασχαλιαία κοιλότητα
Το οπίσθιο δερματικό νεύρο του βραχίονα, το οποίο νευρώνει το δέρμα της οπίσθιας επιφάνειας του βραχίονα κάτω από την κατάφυση του δελτοειδούς και αναστομώνεται με το έσω και το έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα

Στον βραχίονα
• Μυϊκοί κλάδοι για τον τρικέφαλο και τον αγκωνιαίο μυ
• Το ραχιαίο νεύρο του πήχυ. Εκφύεται μέσα στη σπειροειδή αύλακα και φέρεται προς τα κάτω, στη συνέχεια κατέρχεται στη ραχιαία επιφάνεια του πήχυ μέχρι τον καρπό και νευρώνει το δέρμα της κατώτερης μοίρας της οπίσθιας επιφάνειας του βραχίονα και το δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας του πήχυ, αντίστοιχα προς τα δύο έξω τριτημόρια.
• Μυϊκοί κλάδοι για τους μύες του κερκιδικού χείλους
• Αισθητικοί κλάδοι για τον αρθρικό θύλακο της διάρθρωσης του αγκώνα
Στον αγκωνιαίο βόθρο το κερκιδικό νεύρο διχάζεατι στους τελικούς κλάδους του, τον επιπολής και τον εν τω βάθει, από τους οποίους ο πρώτος πορεύεται προς τα κάτω επάνω στον υπτιαστή μυ και στη συνέχεια φέρεται κάτω από τον βραχιονοκερκιδικό μυ. Στη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας περικάμπτει το έξω χείλος του πήχυ και φέρεται στη ράχη της άκρας χειρός, όπου πορεύεται υποδόρια και χορηγεί τα ραχιαία νεύρα των δακτύλων για τον αντίχειρα, τον δείκτη και το κερκιδικό ήμισυ του μέσου δακτύλου και νευρώνει επίσης το δέρμα του κερκιδικού ημιμορίου της ράχης της άκρας χειρός, τα ραχιαίας επιφάνειας του αντίχειρα και το δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας της μετακάρπιας φάλαγγας του δείκτη και του μέσου δακτύλου.
Ο εν τω βάθει κλάδος πορεύεται επάνω στον υπτιαστή μυ και μετά φέρεται στην εκτατική επιφάνεια του πήχυ και χορηγεί μυϊκούς κλάδους για του μύες της οπίσθιας επιφάνειας του πήχυ.

image818

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…