Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Παθολογικά στοιχεία

Γενικευμένα βραδέα κύματα
Εμφανίζονται σε εγκεφαλίτιδες, τοξικές/μεταβολικές καταστάσεις, ανοξία, νευροεκφυλιστικές καταστάσεις και έχουν χαρακτήρα διαλείποντα- ρυθμικό διαλείποντα- συνεχή

Εστιακή επιβράδυνση
Παρεγχυματικές βλάβες, πάσχοντες από εστιακή επιληψία ακόμη και χωρίς υπάρχουσα δομική βλάβη, μπορεί να σχετίζονται με υπο- ή επισκληρίδια αιματώματα ή υγρώματα. Μπορεί να εμφανίζονται ακόμη και μετακριτικά, είναι συνήθως συνεχή με δέλτα ρυθμό

Περιοδικά συμπλέγματα: πρόκειται για επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις που σχετίζονται με βλάβες της φαιάς ή λευκής ουσίας και διακρίνονται σε:
1. περιοδικές πλαγιωμένες επιληπτόμορφες εκφορτίσεις (PLEDS), που είναι συμπλέγματα αιχμών και βραδέων κυμάτων, συχνότητα 1-2Hz και εμφανίζονται μετά από οξέα εγκεφαλικά έμφρακτα, λοιμώξεις, χωροκατακτητικές εξεργασίες, αποστήματα, ανοξία. Εξαφανίζονται μετά από 1-2 εβδομάδες.
2. αμφοτερόπλευρες ανεξάρτητες επιληπτικές εκφορτίσεις (BIPLEDS), σχετίζονται με ανοξική εγκεφαλοπάθεια και λοιμώξεις του ΚΝΣ και η εμφάνισή τους σχετίζεται με φτωχή πρόγνωση
3. γενικευμένες περιοδικές εκφορτίσεις, που συνοδεύονται από προοδευτική απώλεια των βασικών εγκεφαλικών ρυθμών, εμφανίζονται στην νόσο των Creutzfeldt-Jakob με συχνότητα 1Hz και την υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (SSPE) όπου έχουν την μορφή των συμπλεγμάτων βραδέων και ταχέων στοιχείων που επαναλαμβάνονται κάθε 4-10sec

Επιληπτόμορφα στοιχεία
Αιχμές διάρκεια 20-70ms και αιχμηρά κύματα διάρκειας 70-200ms, καθώς και συμπλέγματα αιχμής κύματος ή πολυαιχμής κύματος άλλοτε άλλης συχνότητας

Burst suppression
Συμπλέγματα υψηλής έντασης, βραδείας και αιχμηρής δραστηριότητας που εναλλάσσονται με περιόδους καταστολής των εγκεφαλογραφικών ρυθμών. Εμφανίζονται μετά από ανοξική βλάβη του εγκεφάλου, γενική αναισθησία, υποθερμία και υπερβολική δόση βαρβιτουρικών

Τριφασικά κύματα
Εμφανίζονται σε μεταβολικές καταστάσεις όπως είναι η ηπατική, ουραιμική και η ανοξική εγκεφαλοπάθεια, στην νόσο των Creutzfeldt-Jakob και στην μετακριτική κατάσταση

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…