Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια (MMN) και πολυεστιακό conduction block (MADSAM)

Η διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων πολλές φορές είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς μοιράζονται αρκετά κοινά κλινικά χαρακτηριστικά. Η πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια σε αντίθεση με το πολυεστιακό conduction block σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με anti-GM1 αντισώματα.
Και οι δύο καταστάσεις προσβάλλουν συνήθως του άνδρες και ξεκινούν με οξεία ή υποξεία κινητική μονονευροπάθεια και στη συνέχεια προσβάλλονται και άλλα νεύρα. Η εισβολή της πολυεστιακής κινητικής νευροπάθειας είναι ανώδυνη και δεν συνοδεύεται από αισθητικές διαταραχές. Παρόλο που οι καταστάσεις είναι κατά κανόνα απομυελινωτικές, στην πορεία εγκαθίστανται μυϊκές ατροφίες και ενδεχομένως δεσμιδώσεις οπότε και χρήζει διαφορικής διάγνωσης από την νόσο κινητικού νευρώνα, ενώ οι τενόντιες αντανακλάσεις καταργούνται. Στην περίπτωση που η κλινική εικόνα συνοδεύεται από αισθητικές διαταραχές, τότε πρόκειται για την κατάσταση που καλείται MADSAM και χαρακτηρίζεται από πολυεστιακό conduction block, η οποία σχετίζεται με το σύνδρομο Lewis-Summer που περιγράφηκε σε ασθενείς πάσχοντες από υποξεία, ανώδυνα, ασύμμετρη πολυεστιακή περιφερική μονονευροπάθεια.
Θεραπευτικά χορηγείται ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη η οποία έχει αποδειχθεί πως έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, ενώ ορισμένοι προτείνουν την χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης στις ανθεκτικές στην θεραπεία περιπτώσεις. Τόσο η πολυεστιακή κινητική πολυνευροπάθεια, όσο η MADSAM δεν απαντούν στην χορήγηση κορτικοστεροειδών.

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

Roth, G; Rohr J; Magistris MR; Ochsner F (1986). “Motor neuropathy with proximal multifocal persistent conduction block, fasciculations and myokymia. Evolution to tetraplegia.”. Eur Neurol 25: 416–423. doi:10.1159/000116045.

Straver, Dirk C. G.; van Asseldonk, Notermans, Wokke, van den Berg, Franssen (February 2011). “Cold paresis in multifocal motor neuropathy”. J Neurol 258 (2): 212–217. doi:10.1007/s00415-010-5712-3. PMC 3036831. PMID 20803025. Retrieved 2011-11-22.

Chaudhry, V. “Multifocal motor neuropathy: response to human immune globulin.”. Annals of neurology. Retrieved 15 September 2011.

Harbo, T. [Subcutaneous versus intravenous immunoglobulin in multifocal motor neuropathy: a randomized, single-blinded cross-over tria “Subcutaneous versus intravenous immunoglobulin in multifocal motor neuropathy: a randomized, single-blinded cross-over tria”]. European Journal of Neurology. Retrieved 15 September 2011.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…