Το ηλεκτρομυογράφημα με τοποθέτηση βελόνας

Το ηλεκτρομυογράφημα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μονοπολικής ή συγκεντρικής βελόνας στην γαστέρα του εξεταζόμενου μυός.
Αξιολογούνται τα εξής στοιχεία:
1. Δραστηριότητα εισόδου. Φυσιολογικά παρατηρείται δραστηριότητα κατά την είσοδο της βελόνας η οποία διαρκεί λιγότερο από 300msec
2. Δραστηριότητα ηρεμίας. Φυσιολογικά δεν παρατηρείται αυτόματη δραστηριότητα σε ηρεμία
3. Εκούσια μυϊκή σύσπαση. Ο εξεταστής ζητά από τον εξεταζόμενο να πραγματοποιήσει κίνηση που συμμετέχει τα μέγιστα ο εξεταζόμενος μυς και αξιολογεί τα καταγραφόμενα δυναμικά ενεργείας των κινητικών μονάδων (MUAP), που αντανακλούν ουσιαστικά την σύγχρονη εκφόρτιση όλων των μυϊκών ινών μίας κινητικής μονάδας. Κατά την ελάχιστη προσπάθεια αρχικά συσπώνται λίγες κινητικές μονάδες, ενώ με την αύξηση της προσπάθειας αυξάνει σταδιακά ο αριθμός και το δυναμικό των κινητικών μονάδων.
4. Το MUAP αξιολογείται ς προς την μορφολογία του, την διάρκειά του, το δυναμικό και τις φάσεις
Το ηλεκτρομυογράφημα με βελόνα ενδεχομένως να αντενδείκνυται σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση και εάν δεν τηρηθούν σωστά οι κανόνες αντισηψίας υπάρχει κίνδυνος λοιμώξεων. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως τα επίπεδα της CPK αυξάνονται μέχρι και 150% πάνω από τις φυσιολογικές τιμές το πρώτο 48ωρο.

Το φυσιολογικό ηλεκτρομυογράφημα
Αυτόματη δραστηριότητα σε ηρεμία
Θόρυβος της τελικής κινητικής πλάκας
1. Εμφανίζονται πολλαπλά μικρά αρνητικά μονοφασικά δυναμικά, που συνοδεύονται από χαρακτηριστικό ήχο του θαλασσίου ιπποκάμπου
2. Αντικατοπτρίζουν την αυτόματη διαφυγή κβάντα ακετυλοχολίνης από την προσυναπτική μεμβράνη στην τελική κινητική πλάκα με αποτέλεσμα την αποπόλωση της μετασυναπτικής μεμβράνης που είναι ωστόσο χαμηλότερη του δυναμικού ενεργείας.

Δυναμικά της τελικής κινητικής πλάκας
1. Πρόκειται για διφασικά αρνητικά δυναμικά χαμηλής έντασης, που αντανακλούν την αποπόλωση μίας μυϊκής ίνας, κατά την είσοδο της βελόνας

Δραστηριότητα εισόδου
1. Δραστηριότητα φυσιολογικής διάρκειας μικρότερης από 300msec, που οφείλεται στην καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών λόγω της εισόδου της βελόνας

Εκούσια προσπάθεια
Τριφασικά δυναμικά
1. Ημιρυθμική εκφόρτιση με ρυθμό 5-7/sec, που αυξάνει σταδιακά στα 10/sec
2. Πρώιμη εμφάνιση των μικρών κινητικών μονάδων
3. Αρχικά εκφορίζουν οι τύπου Ι μυϊκές ίνες και ακολουθούν οι τύπου ΙΙ
4. Ο ρυθμός εκφόρτισης είναι φυσιολογικά μικρότερος του 5, ενώ αυξάνει σε απώλεια κινητικών νευρώνων

Παθολογικά ευρήματα
Αυτόματη δραστηριότητα
Ινιδικά και θετικά δυναμικά
1. Παράγονται από απομονωμένες μυϊκές ίνες
2. Αντανακλούν την αυξημένη διεγερσιμότητα των κυτταρικών μεμβρανών λόγω της μεταβολής του δυναμικού ηρεμίας
3. Παρατηρούνται σε πρόσφατη απονεύρωση, μυοπαθητικές καταστάσεις και την χορήγηση παραγόντων που αποκλείουν την νευρομυϊκή σύναψη

Δεσμιδώσεις
1. Είναι το αποτέλεσμα μη ομαλής αυτόματης εκφόρτισης μιάς ομάδας μυϊκών ινών
2. Σχετίζονται ενδεχομένως με βλάβες των α-κινητικών νευρώνων, των ριζών ή των νεύρων
3. Παρατηρούνται και σε καλοήθεις καταστάσεις, όπως είναι το σύνδρομο των καλοήθων δεσμιδώσεων, μετά από κόπωση ή την λήψη διεγερτικών ουσιών

Μυοτονία
1. Χαρακτηρίζεται από ρυθμικές εκφορτίσεις μυϊκών ινών που συμβαίνουν αυθόρμητα ή διεγείρονται από την είσοδο της βελόνας. Ομοιάζουν προς τα θετικά κύματα ή τα ινιδικά δυναμικά και ο ήχος τους θυμίζει καταδυόμενο βομβαρδιστικό
2. Παρατηρούνται στην συγγενή μυοτονία, την μυοτονική δυστροφία, την συγγενή παραμυοτονία και την υπερκαλιαιμική περιοδική παράλυση, ενώ μπορεί να εμφανιστούν στον ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο της πολυμυοσίτιδας, του υποθυρεοειδισμού και της έλλειψης όξινης μαλτάσης

Σύνθετες επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις
1. Χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφη δομή, συχνότητα και ένταση.
2. Ο ήχος τους θυμίζει αυτόματο πολυβόλο με συχνότητα 5-100/sec
3. Αντανακλούν την σχεδόν σύγχρονη εκφόρτιση ομάδας ατροφικών μυϊκών ινών που μεταδίδεται στις γειτονικές ίνες, οι οποίες εκφορτίζουν με τη σειρά τους
4. Παρατηρούνται σε χρόνια νοσήματα, στην πολυμυοσίτιδα, την μυϊκή δυστροφία Duchenne, χρόνιες απονευρωτικές διεργασίες, όπως είναι οι ριζοπάθειες, οι νωτιαίες μυϊκές ατροφίες και οι κληρονομικές νευροπάθειες και στο μυξοίδημα

Νευρομυοτονία
1. Χαρακτηρίζεται από αυτόματες συνεχείς ρυθμικές εκφορτίσεις με ρυθμό 150-300/sec
2. Παρατηρείται σε καταστάσεις με συνεχή δραστηριότητα των μυϊνών όπως είναι το σύνδρομο του καθηλωμένου ατόμου, το σύνδρομο Isaac, η δηλητηρίαση από αντιχολινεστερασικά, οι χρόνιες νωτιαίες μυϊκές ατροφίες, η εγκεφαλομυελίτιδα με δυσκαμψία, καθώς και σε ερεθισμούς νεύρων από επεμβάσεις

Μυοκυμία
1. Επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις μίας ή περισσότερων κινητικών μονάδων
2. Συνήθως μαζικές εκφορτίσεις
3. Συμβαίνει σε χρόνια νευροπάθειες
4. Μη ειδική απάντηση των μυών στις κακώσεις
5. Παρατηρείται στις πλεξοπάθειες από ακτινοβολία
6. Μπορεί να παρατηρηθεί στους μύες του προσώπου σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση ή γεφυρικό γλοίωμα
7. Μπορεί να προκληθεί από την υπασβεστιαιμία λόγω υπέρπνοιας

Παθολογικές νευρογενείς καταστάσεις
1. Η απονεύρωση οδηγεί στην ενεργοποίηση λιγότερων κινητικών μονάδων κατά την εκούσια μυϊκή σύσπαση, ενώ οι εναπομείνασες κινητικές μονάδες επανανευρώνουν τις υπόλοιπες μυϊκές ίνες
2. Η οξεία απονεύρωση έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή αυτόματων ινιδικών και θετικών δυναμικών
3. Η επαναννεύρωση οδηγεί σε πυκνότερες κινητικές μονάδες και την καταγραφή ασταθών, υψηλού δυναμικού και μεγάλης διάρκειας μονάδων.

Μυοπάθειες
1. Καταγράφονται χαμηλού δυναμικού και μικρής διάρκειας κύματα
2. Τα κύματα είναι πολυφασικά ή σύμπλοκα
3. Στις κληρονομικές μυοπάθειες είναι δυνατόν να καταγραφούν ινιδικά και θετικά δυναμικά
4. Τα κύματα εμφανίζονται ασταθή και συνοδεύονται από δορυφόρα δυναμικά μικρής έντασης

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

Kamen, Gary. Electromyographic Kinesiology. In Robertson, DGE et al. Research Methods in Biomechanics. Champaign, IL: Human Kinetics Publ., 2004.
Electromyography at the US National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH)
Harvey AM, Masland RL: Actions of durarizing preparations in the human. Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics, Vol. 73, Issue 3, 304-311, 1941
Botelho SY: Comparison of simultaneously recorded electrical and mechanical activity in myasthenia gravis patients and in partially curarized normal humans. Am J Med. 1955 Nov;19(5):693-6. PMID 13268466
Christie TH, Churchill-Davidson HC: The St. Thomas’s Hospital nerve stimulator in the diagnosis of prolonged apnoea. Lancet. 1958 Apr 12;1(7024):776. PMID 13526270
Engbaek J, Ostergaard D, Viby-Mogensen J: Double burst stimulation (DBS): a new pattern of nerve stimulation to identify residual neuromuscular block. Br J Anaesth. 1989 Mar;62(3):274-8. PMID 2522790
North American Spine Society (February 2013), “Five Things Physicians and Patients Should Question”, Choosing Wisely: an initiative of the ABIM Foundation (North American Spine Society), retrieved 25 March 2013, which cites

Sandoval, AE (Nov 2010). “Electrodiagnostics for low back pain.”. Physical medicine and rehabilitation clinics of North America 21 (4): 767–76. doi:10.1016/j.pmr.2010.06.007. PMID 20977959.
North American Spine Society (2011). “Diagnosis and treatment of degenerative lumbar spinal stenosis”. Burr Ridge, Illinois: Agency for Healthcare Research and Quality. p. 104.

https://www.delsys.com/Attachments_pdf/TN101%20-%20EMG%20Sensor%20Placement-web.pdf
http://www.aanem.org/getmedia/2034191e-583b-4c55-b725-fc38ea8262e2/risksinEDX.pdf.aspx.
Arthur C. Rothman, MD, v. Selective Insurance Company of America, Supreme Court of New Jersey, Jan. 19
Texas Court of Appeals, Third District, at Austin, Cause No. 03-10-673-CV. April 5, 2012
Section 333.17018 Michigan Compiled Laws http://legislature.mi.gov/doc.aspx?mcl-333-17018
Behm, D.G., Whittle, J., Button, D., & Power, K. (2002). Intermuscle differences in activation. Muscle and Nerve. 25(2); 236-243.
Hibbs, A.E., Thompson, K.G., French, D.N., Hodgson, D., Spears, I.R. Peak and average rectified EMG measures: Which method of data reduction should be used for assessing core training exercises? Journal of Electromyography and Kinesiology. 21(1), 102 – 111. 2011.
Buchanan, T. S., Lloyd, D. G., Manal, K., & Besier, T. F. (2004). Neuromusculoskeletal modeling: estimation of muscle forces and joint moments and movements from measurements of neural command. Journal of applied biomechanics, 20(4), 367.
Halperin, I., Aboodarda, S. J., Button, D. C., Andersen, L. L., & Behm, D. G. (2014). ROLLER MASSAGER IMPROVES RANGE OF MOTION OF PLANTAR FLEXOR MUSCLES WITHOUT SUBSEQUENT DECREASES IN FORCE PARAMETERS. International journal of sports physical therapy, 9(1), 92.
Cifrek, M., Medved, V., Tonković, S., & Ostojić, S. (2009). Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. Clinical Biomechanics, 24(4), 327-340.
Weir, JP; Wagner, LL; Housh, TJ (1992). “Linearity and reliability of the IEMG v. torque relationship for the forearm flexors and leg extensors”. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 71 (5): 283–287.
Vrendenbregt, J; Rau, G; Housh (1973). “Surface eletromyography in relation to force, muscle length and endurance.”. New developments in electromyography and clinical neurophysiology: 607–622.
Kuiken, TA; Lowery, Stoykob (April 2003). “The Effect of Subcutaneous Fat on myoelectric signal amplitude and cross talk”. Prosthetics and Orthodontics International 27 (1): 48–54.
Nigg B.M., & Herzog W., 1999. Biomechanics of the Musculo-Skeletal system. Wiley. Page:349.
Cram, JR.; Steger, JC. (Jun 1983). “EMG scanning in the diagnosis of chronic pain.”. Biofeedback Self Regul 8 (2): 229–41. PMID 6227339.
Andreasen, DS.; Gabbert DG,: EMG Switch Navigation of Power Wheelchairs, RESNA 2006. [1]
Park, DG.; Kim, HC. Muscleman: Wireless input device for a fighting action game based on the EMG signal and acceleration of the human forearm. [2]
Hsu, Jeremy (2009-10-29). “The Future of Video Game Input: Muscle Sensors”. Live Science. Retrieved 2010-01-16.
“Recognizing Gestures from Forearm EMG Signals”. United States Patent and Trademark Office. 2008-06-26. Retrieved 2010-01-16.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Αταξία – Φυσιολογικός μηχανισμός της στάσης και της ισορροπίας

Για την διατήρηση της φυσιολογικής κινητικής δραστηριότητας στην στάση και την βάδιση είναι απαραίτητη η συνεργασία του πυραμιδικού συστήματος με το εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα…