Νευροφυσιολογικές δοκιμασίες

Νευρογράφημα

Με τις ταχύτητες αγωγής ελέγχονται κατά κύριο λόγο οι ευμεγέθεις εμμύελες κινητικές και αισθητικές ίνες.
Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το αποτέλεσμα ενός νευρογραφήματος είναι:
1. Η ηλικία, το φύλο και το ύψος του εξεταζόμενου
2. Η θερμοκρασία του δέρματος και του περιβάλλοντος
3. Ο εξοπλισμός
4. Η εμπειρία του εξεταστή

Οι ταχύτητες αγωγής διακρίνονται στις:
1. Ορθόδρομες, όπου το ερέθισμα που δίνει ο εξεταστής μεταδίδεται προς την κατεύθυνση της φυσιολογικής πορείας των ερεθισμάτων, από την περιφέρεια προς το κέντρο στα αισθητικά νεύρα και αντιστρόφως στα κινητικά και
2. Αντίδρομες, όπου το εξωτερικό ερέθισμα μεταδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση

"Sensory neurography median nerve example" by Janbrogger
“Sensory neurography median nerve example” by Janbrogger

Μετρήσιμα μεγέθη
Η ταχύτητα αγωγής (CV) ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ταχύτητα μετάδοσης της νευρικής ώσης στις ταχείες ίνες.
Αισθητικό δυναμικό ενεργείας (SNAP)
Κινητικό δυναμικό ενεργείας (CMAP)
Τόσο στο αισθητικό, όσο και στο κινητικό δυναμικό ενεργείας καταμετρώνται ο χρόνος έναρξης, το δυναμικό, το εμβαδό και η διάρκειά τους.
F κύμα. Η χορήγηση ενός υψηλού δυναμικού ερεθίσματος περιφερικά, οδηγεί στην δημιουργία ενός αντίδρομου κύματος που πορεύεται μέχρι τα πρόσθια κέρατα της φαιάς ουσίας του νωτιαίου μυελού διεγείροντας επιπλέον α-κινητικούς νευρώνες, που με τη σειρά τους διεγείρουν τον νευρούμενο μύ. Η καταγραφή του δεύτερου ορθόδρομου ερεθίσματος αποτελεί το F-κύμα, το οποίο δίνει πληροφορίες για την μετάδοση της νευρικής ώσης σε όλο το μήκος του νεύρου.
H reflex. Καταμετρά την ταχύτητα των προσαγωγών και απαγωγών ινών σε ένα μονοσυναπτικό τόξο. Συνήθως καταγράφεται στους πελματιαίους μύες.

Ευρήματα σε διαταραχές των περιφερικών νεύρων
Οι διαταραχές των περιφερικών νεύρων διακρίνονται σε:
1. Αισθητικοκινητικές
2. Αμιγώς αισθητικές, ή αμιγώς κινητικές
3. Αξονικές, απομυελινωτικές ή μεικτές
4. Γενικευμένες, πολυεστιακές, ή εστιακές

Απομυελινωτικές νευροπάθειες
Χαρακτηρίζονται από μείωση της ταχύτητας αγωγής, ενώ τα αισθητικά και κινητικά δυναμικά κατά κανόνα δεν επηρεάζονται.
Τα χαρακτηριστικά ευρήματα των απομυελινωτικών νευροπαθειών είναι τα εξής:
1. Μείωση της ταχύτητας αγωγής κατά 70-80% σε σχέση με την φυσιολογική
2. Ο λανθάνων χρόνος των F κυμάτων είναι μεγαλύτερος του 130% του ανώτερου φυσιολογικού
3. Αύξηση των λανθανόντων χρόνων των αισθητικών και κινητικών δυναμικών κατά 130%
4. Μείωση του ύψους του κινητικού δυναμικού στις κεντρικές θέσεις σε σχέση με τις περιφερικές (motor conduction block) κατά 20-0%
5. Στις κληρονομούμενες απομυελινωτικές νευροπάθειες τα ευρήματα είναι συνήθως διάχυτα
6. Στις επίκτητες τα ευρήματα έχουν συνήθως εστιακή εντόπιση και αυξημένη διάρκεια των δυναμικών ενεργείας
7. Το ηλεκτρομυογράφημα ενδεχομένως να καταδεικνύει δευτεροπαθή απονεύρωση και επαναννεύρωση, αναλόγως της χρονιότητας και της βαρύτητας

Αξονικές νευροπάθειες
Οι αξονικές νευροπάθειες χαρακτηρίζονται από:
1. Σημαντικά μειωμένα ή μη ανιχνεύσιμα κινητικά ή αισθητικά δυναμικά
2. Σε σοβαρή αξονική βλάβη είναι δυνατόν να ελαττώνονται και οι ταχύτητες αγωγής, λόγω της απώλειας των ταχέων νευρικών ινών
3. Το ηλεκτρομυογράφημα καταδεικνύει αυτόματη δραστηριότητα (θετικά δυναμικά και δεσμιδώσεις), όπως και ευρήματα απονεύρωσης και επαναννεύρωσης

Εστιακές νευροπάθειες
Χαρακτηρίζονται από εστιακές απομυελινωτικές αλλοιώσεις και το νευρογράφημα καταδεικνύει:
1. Φυσιολογική απάντηση σε ερεθισμό μακριά από την βλάβη, ενώ ο ερεθισμός πλησίον της βλάβης χαρακτηρίζεται από αύξηση του λανθάνοντα χρόνου
2. Conduction block
3. Δευτερογενής αξονική εκφύλιση με αποτέλεσμα την μείωση των δυναμικών των κινητικών και αισθητικών δυναμικών

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

http://www.acgme.org/acgmeweb/Portals/0/PFAssets/ProgramRequirements/183-343_neuromuscular_med_07012014_1-YR.pdf

http://www.acgme.org/acgmeweb/Portals/0/PFAssets/ProgramRequirements/187_clinical_neurophysiology_07012014_1-YR.pdf

http://www.acgme.org/acgmeweb/Portals/0/PFAssets/ProgramRequirements/340_physical_medicine_rehabilitation_07012014.pdf

North American Spine Society (February 2013), “Five Things Physicians and Patients Should Question”, Choosing Wisely: an initiative of the ABIM Foundation (North American Spine Society), retrieved 25 March 2013, which cites

Sandoval, AE (Nov 2010). “Electrodiagnostics for low back pain.”. Physical medicine and rehabilitation clinics of North America 21 (4): 767–76. doi:10.1016/j.pmr.2010.06.007. PMID 20977959.

North American Spine Society (2011). “Diagnosis and treatment of degenerative lumbar spinal stenosis”. Burr Ridge, Illinois: Agency for Healthcare Research and Quality. p. 104.

http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-04-12-00420.pdf

http://www.aanem.org/getmedia/2034191e-583b-4c55-b725-fc38ea8262e2/risksinEDX.pdf.aspx.

 

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Αταξία – Φυσιολογικός μηχανισμός της στάσης και της ισορροπίας

Για την διατήρηση της φυσιολογικής κινητικής δραστηριότητας στην στάση και την βάδιση είναι απαραίτητη η συνεργασία του πυραμιδικού συστήματος με το εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα…