Κλινικά σύνδρομα σε βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου και της γέφυρας

Σύνδρομα από βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου

Σύνδρομο Parinaud: Το σύνδρομο Parinaud αναπτύσσεται συνεπεία πιεστικών βλαβών επί του τετραδύμου πετάλου, όπου εμπλέκεται και ο πυρήνας του κοινού κινητικού νεύρου, με αποτέλεσμα να επέρχεται διαταραχή των καθέτων κινήσεων των οφθαλμών, αδυναμία συγκλίσεως και στη συνέχεια αδυναμία κατά τις πλάγιες συζυγείς κινήσεις, ενώ είναι δυνατόν η πίεση να αφορά και τον πυρήνα του τροχιλιακού νεύρου, οπότε και εγκαθίσταται συγκλίνων στραβισμός και αδυναμία απαγωγής των οφθαλμών. Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν το εν λόγο σύνδρομο είναι οι όγκοι της επίφυσης, μηνιγγιώματα του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας, αστροκυττώματα του σπληνίου του μεσολοβίου, ανευρύσματα της φλέβας του Γαληνού και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες.

Σύνδρομο Weber: το σύνδρομο Weber προκαλείται από απόφραξη των διατιτραινόντων κλάδων της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας στο επίπεδο των εγκεφαλικών σκελών ή αμέσως προ του ερυθρού πυρήνα. Χαρακτηρίζεται από πάρεση του κοινού κινητικού νεύρου συστοίχως και ημιπληγία αντιστοίχως, που περιλαμβάνει την γλώσσα και τους μιμικούς μύες του προσώπου, εξαιρουμένων του σφιγκτήρα των βλεφάρων και του μετωπιαίου μυός.
Μεσοσκελιαίο σύνδρομο: το μεσοσκελιαίο σύνδρομο παρατηρείται σε βλάβες οφειλόμενες στην θρόμβωση των διατιτραινόντων κλάδων των οπισθίων εγκεφαλικών αρτηριών ή σπανιότερα σε γλοιώματα της κοιλιακής μοίρας του ανωτέρου τριτημορίου του εγκεφαλικού στελέχους και χαρακτηρίζεται από τετραπληγία και πάρεση αμφοτέρων των κοινών κινητικών νεύρων.

Σύνδρομο Claude: το σύνδρομο Claude χαρακτηρίζεται από οφθαλμοπληγία συστοίχως και μικτό τρόμο, ασυνέργια των μυών, αταξία, δυσμετρία και δυσδιαδοχοκινησία αντιστοίχως και οφείλεται σε βλάβη του πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου και των άνω παρεγκεφαλιδικών σκελών. Προκαλείται δε από απόφραξη της έσω μεσοσκελιαίας αρτηρίας.

Σύνδρομο Benedikt: προκαλείται από βλάβη στην πορεία του κοινού κινητικού νεύρου μεταξύ του ερυθρού πυρήνα και της μέλαινας ουσίας, η οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τους έσω λημνίσκους, την νωτιοθαλαμική οδό και πυραμιδικές ίνες και χαρακτηρίζεται από πάρεση του κοινού κινητικού, αναφερόμενη κυρίως στον ανελκτήρα του άνω βλεφάρου και τους εξωτερικούς μύες του βολβού συστοίχως και αθέτωση, εξωπυραμιδική υπερκινησία, πυραμιδική δυσκαμψία, ημιαναισθησία και διαταραχές της εν τω βάθει αισθητικότητας.

Σύνδρομο Nothnagel: το εν λόγω σύνδρομο οφείλεται σε χωροκατακτητικές εξεργασίες της περιοχής του τετραδύμου πετάλου, του άνω σκώληκα ή των άνω παρεγκεφαλιδικών σκελών και σπανιότερα σε θρόμβωση της τετραδυμικής αρτηρίας. Κλινικά χαρακτηρίζεται από πάρεση του κοινού κινητικού νεύρου συστοίχως και ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη αταξία.

Σύνδρομα επί βλάβης στο επίπεδο της γέφυρας

Σύνδρομο Millard- Gubler: συνήθως προκαλείται από απόφραξη της μέσης περισπώμενης αρτηρίας της γέφυρας ή στα πλαίσια πολλαπλής σκλήρυνσης. Περιλαμβάνει σύστοιχη πάρεση του προσωπικού νεύρου περιφερικού τύπου, σύστοιχη πάρεση του απαγωγού και αντίστοιχη ημιπάρεση ή ημιπληγία.

Σύνδρομο Foville: το εν λόγω σύνδρομο είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στα πλαίσια αγγειακής βλάβης ή επί πολλαπλής σκλήρυνσης, που θίγει τον πυρήνα του προσωπικού, των πυρήνα του απαγωγού, το οφθαλμοκινητικό κέντρο της γέφυρας (PPRF) και τις πυραμιδικές ίνες και περιλαμβάνει πάρεση του απαγωγού και του προσωπικού νεύρου και των συζυγών κινήσεων των οφθαλμών συστοίχως προς την πλευρά της βλάβης και ημιπάρεση ή ημιπληγία αντιστοίχως, ενώ είναι δυνατόν να συνυπάρχει πάρεση του υπογλωσσίου νεύρου συστοίχως προς την ημιπληγία.

Σύνδρομο Reymond: το σύνδρομο αυτό περιλαμβάνει πάρεση του απαγωγού, συστοίχως προς την γεφυρική βλάβη και ετερόπλευρη ημιπληγία ή ημιπάρεση και οφείλεται σε αγγειακή βλάβη ή σε παρουσία απομυελινωτικής εστίας στα πλαίσια πολλαπλής σκλήρυνσης.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…