Αλληλεπίδραση αντιεπιληπτικών και αντισυλληπτικών παραγόντων

Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που λαμβάνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα πρέπει αν αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, ως προς την μέθοδο αντισύλληψης που εφαρμόζουν, καθώς οι αντιεπιληπτικοί παράγοντες ενδεχομένως να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των αντισυλληπτικών φαρμάκων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη εγκυμοσύνη και την πιθανή έκθεση του εμβρύου στην τερατογόνο δράση των αντιεπιληπτικών.

Αντισυλληπτικοί παράγοντες

Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα από του στόματος αντισυλληπτικά αποτυγχάνουν ως μέθοδο αντισύλληψης στο 1% του γενικού πληθυσμού και το 3-6% των γυναικών που πάσχουν από επιληψία, η σωστή ενημέρωση επομένως και η ενημερωμένη συναίνεσή τους είναι σημαντική προ της χορήγησης οποιουδήποτε αντιεπιληπτικού παράγοντα σε συνδυασμό με αντισυλληπτικά.

Παράγοντες που συνδυάζουν οιστρογόνα με προγεστίνη (συνθετική προγεστερόνη με μοριακή δομή όμοια προς την ενδογενή προγεστερόνη), αν και έχουν δυνητικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, χρησιμοποιούνται ευρέως  ως μέθοδος αντισύλληψης. Επιπλέον παράγοντες που περιέχουν αποκλειστικά παράγωγα προγεστερόνης, χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές μέθοδοι αντισύλληψης. Οι παραπάνω παράγοντες εφαρμόζονται με την μορφή από τους στόματος χαπιών, δερματικών επιθεμάτων βραδείας αποδέσμευσης, κολπικών δακτυλίων, ή ενδομυϊκών ενέσεων βραδείας αποδέσμευσης.

Μεταβολισμός των αντισυλληπτικών

Ο μεταβολισμός των αντισυλληπτικών πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με τη βοήθεια ηπατικών ενζύμων και κυρίως του κυτοχρώματος P450 και της UDP-γλυκορουνοτρασφεράσης.

Οι αντιεπιληπτικοί και οι αντισυλληπτικοί παράγοντες, επειδή χρησιμοποιούν τα ίδια συστήματα μεταβολισμού, αλληλοεπιδρούν αμφίδρομα.

Επίδραση των αντιεπιληπτικών στον μεταβολισμό των αντισυλληπτικών

Η καρβαμαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη και η φαινυτοϊνη δυνητικά ενισχύουν την δράση των μεταβολικών ενζύμων και να επιταχύνουν τον μεταβολισμό των ορμονικών αντισυλληπτικών και να μειώσουν έτσι την αποτελεσματικότητά τους, ενώ οι ίδιο αντιεπιληπτικοί παράγοντες, έχει αποδειχθεί πως αυξάνουν τα επίπεδα των σφαιρινών που δεσμεύουν τις στεροειδείς ορμόνες του φύλου και την περαιτέρω μείωση των επιπέδων τους στο πλάσμα.

Η φελμπαμάτη και η τοπιραμάτη, επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό την ενεργότητα των μεταβολικών ενζύμων και η επίδρασή τους στα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης στο πλάσμα είναι γενικά μικρή και δοσοεξαρτώμενη. Η οξκαρβαζεπίνη, έχει επίσης μικρή επίδραση, επηρεάζει ωστόσο σε σημαντικό βαθμό την συγκέντρωση των αντισυλληπτικών στο πλάσμα. Η εσλικαρβαζεπίνη, έχει παρόμοια επίδραση με αυτή της οξκαρβαζεπίνης, με θεωρητικά μικρότερη επίδραση στα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στο πλάσμα.

Η τοπιραμάτη, σε δοσολογία μικρότερη των 200mg την ημέρα, δεν έχει σημαντική επίδραση στην μεταβολή των επιπέδων των αντισυλληπτικών στο πλάσμα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς χρησιμοποιείται γενικά σε μικρές δόσεις στην αντιμετώπιση της ημικρανίας.

Η άποψη πως όλες οι γυναίκες που λαμβάνουν αντιεπιληπτικά που επάγουν την δράση των μεταβολικών ενζύμων, πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερες δόσεις αντισυλληπτικών ορμονικών σκευασμάτων, δεν έχει αποδειχθεί από τα υπάρχοντα δεδομένα και γενικότερα προτείνεται η χρήση επιπλέον μεθόδων αντισύλληψης.

Τα υπάρχοντα δεδομένα, αν και ελάχιστα, προτείνουν πως το βαλπροϊκό, η λεβοτιρασετάμη, η ζονισαμίδη και η λακοσαμίδη δεν επηρεάζουν τον μεταβολισμό των συνδυαστικών αντισυλληπτικών παραγόντων και η χορήγησή τους θεωρείται ασφαλής. Η λαμοτριγίνη, έχει μέτρια επίδραση στην συγκέντρωση της λεβονοργεστρέλης στο πλάσμα, χωρίς να επηρεάζουν ιδιαίτερα τα επίπεδα των οιστρογόνων, σε ασθενείς που ελάμβαναν συνδυαστικά αντισυλληπτικά περιέχοντα 35μg οιστρογόνων και 150μg λεβονοργεστρέλης, ωστόσο σε ασθενείς που λαμβάνουν μικρότερες δόσεις αντισυλληπτικών, ενδεχομένως η επίδρασή της να είναι σημαντική.

Επίδραση των αντισυλληπτικών στον μεταβολισμό των αντιεπιληπτικών παραγόντων

Τα οιστρογόνα επίσης έχουν επίδραση στον μεταβολισμό των αντιεπιληπτικών παραγόντων και ιδίως τα επίπεδα της λαμοτριγίνης και του βαλπροϊκού ενδεχομένως να μειώνονται σημαντικά, ίσως και πάνω από 50%, με αποτέλεσμα την μείωση της αποτελεσματικότητάς τους και την αύξηση των επιληπτικών κρίσεων.

Η επίδραση των οιστρογόνων στον μεταβολισμό της λαμοτριγίνης, εξαρτάται από την περίοδο λήψης τους και επομένως η μέτρηση των επιπέδων της πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ της 7ης και 21ης ημέρας του κύκλου. Τα αντισυλληπτικά που περιέχουν μόνο προγεστίνη, δεν επηρεάζουν τον μεταβολισμό της λαμοτριγίνης.

Η λικαρζαπίνη, ενεργός μονουδροξυ μεταβολίτης της οξκαρβαζεπίνης και της εσλικαρβαζεπίνης, επηρεάζονται επίσης από τα οιστρογόνα.

Η επίδραση των αντισυλληπτικών στον μεταβολισμό της λεβοτιρασετάμης, της ζονισαμίδης και της ρετιγκαμπίνης/εζογκαμπίνης είναι μηδαμινή και χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία.

Βιβλιογραφία- περαιτέρω μελέτη:

 1. G.L. Krauss, J. Brandt, M. Campbell, C. Plate, M. Summerfield Antiepileptic medication and oral contraceptive interactions: a national survey of neurologists and obstetricians Neurology, 46 (1996), pp. 1534-1539
 2. S.D. Shorvon, R.C. Tallis, H.K. Wallace Antiepileptic drugs: coprescription of proconvulsant drugs and oral contraceptives: a national study of antiepileptic drug prescribing practice J Neurol Neurosurg Psychiatry, 72 (2002), pp. 114-115
 3. P. Crawford, S. Hudson Understanding the information needs of women with epilepsy at different lifestages: results of the ‘Ideal World’ survey Seizure, 12 (2003), pp. 502-507
 4. M.T. Kampman, S.V. Johansen, H. Stenvold, G. Acharya Management of women with epilepsy: are guidelines being followed? Results from case-note reviews and a patient questionnaire Epilepsia, 46 (2005), pp. 1286-1292
 5. L. Long, G. Montouris Knowledge of women’s issues and epilepsy (KOWIE-II): a survey of health care professionals Epilepsy Behav, 6 (2005), pp. 90-93
 6. A.M. Pack, A.R. Davis, J. Kritzer, A. Yoon, A. Camus Antiepileptic drugs: are women aware of interactions with oral contraceptives and potential teratogenicity? Epilepsy Behav, 14 (2009), pp. 640-644
 7. G.S. Bell, L. Nashef, S. Kendall, J. Solomon, K. Poole, A.L. Johnson, et al. Information recalled by women taking anti-epileptic drugs for epilepsy: a questionnaire study Epilepsy Res, 52 (2002), pp. 139-146
 8. C.B. Coulam, J.F. Annegers Do anticonvulsants reduce the efficacy of oral contraceptives? Epilepsia, 20 (1979), pp. 519-525
 9. S. Kaneko Pregnancy and quality of life in women with epilepsy Clin Ther, 20 (Suppl. A) (1998), pp. A30-A47 discussion A58–A60
 10. S.D. Fairgrieve, M. Jackson, P. Jonas, D. Walshaw, K. White, T.L. Montgomery, et al. Population based, prospective study of the care of women with epilepsy in pregnancy BMJ, 321 (2000), pp. 674-675
 11. S. Christin-Maitre History of oral contraceptive drugs and their use worldwide Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 27 (2013), pp. 3-12
 12. R. Sitruk-Ware, A. Nath, D.R. Mishell Jr. Contraception technology: past, present and future Contraception, 87 (2013), pp. 319-330
 13. R. Erkkola, B.M. Landgren Role of progestins in contraception Acta Obstet Gynecol Scand, 84 (2005), pp. 207-216
 14. R.E. Nappi, M. Serrani, J.T. Jensen Noncontraceptive benefits of the estradiol valerate/dienogest combined oral contraceptive: a review of the literature Int J Womens Health, 6 (2014), pp. 711-718
 15. H. Kuhl Pharmacology of estrogens and progestogens: influence of different routes of administration Climacteric, 8 (Suppl. 1) (2005), pp. 3-63
 16. F.D. Anderson, W. Gibbons, D. Portman Long-term safety of an extended-cycle oral contraceptive (Seasonale): a 2-year multicenter open-label extension trial Am J Obstet Gynecol, 195 (2006), pp. 92-96
 17. P. ThisReducing the frequency of menses: extended contraception, a review Gynecol Obstet Fertil, 41 (2013), pp. 381-387
 18. A.M. Schwenkhagen, S.R. StodieckWhich contraception for women with epilepsy? Seizure, 17 (2008), pp. 145-150

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Απαντήσεις

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *