23 Σεπτεμβρίου, 2023

1. Βραδυκινησία και ένα τουλάχιστον από τα επόμενα:

α. δυσκαμψία,

β. τρόμος ηρεμίας 4-6Hz,

γ. διαταραχή των αντανακλαστικών στάσης και ισορροπίας που δεν αποδίδονται σε οπτικά, αιθουσαία ή παρεγκεφαλιδικά ελλείματα ή διαταραχή της εν των βάθει αισθητικότητας
2. Αποκλεισμός άλλων αιτίων παρκινσωνισμού
3. Τουλάχιστον τρία από τα επόμενα υποστηρικτικά κριτήρια:

α. Ετερόπλευρη έναρξη,

β. προϊούσα πορεία,

γ. Εξαιρετική απάντηση στην λεβοντόπα,

δ. Απάντηση στην λεβοντόπα για 5 έτη ή περισσότερο,

ε. Πορεία νόσου μεγαλύτερη των 10 ετών.